حمل و نقل هوایی

قراردادهای حمل و نقل هوایی

قرارداد حمل و نقل هوایی

گسترش تجارت در داخل و خارج از کشور سبب می گردد تا تجار و بازرگانان برای جلوگیری از ضررهای احتمالی نسبت به انعقاد قرارداد های حمل و نقل اقدام نمایند....

حقوق و تکالیف صاحبان کالا در حمل و نقل هوایی

حقوق و تکالیف صاحبان کالا در حمل و نقل هوایی

امروزه صاحبان کالا به جهت تسریع ارسال محموله های خود از حمل و نقل هوایی استفاده می کنند و همین مسئله سبب می گردد تا ضرورت تصویب قوانین جدید در...

مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی

مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی

قانون تجارت و مدنی در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت عمومی قوانینی را مطرح نموده است اما با توسعه و پیشرفت وسائط حمل و نقل، پرداختن به تقنین این دسته از قوانین در قالب کنوانسیون های تخصصی ضرورت پیدا می کند.