جرایم علیه اراضی ملی

تعدد جرم در جرایم علیه اراضی ملی شده

تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته...

جرایم علیه اراضی ملی

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]دعاوی حق زارعانه دعاوی اراضی موات منابع طبیعی و اراضی ملی تغییر کاربری اراضی ملی واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی دعاوی راجع به اصلاحات...

طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی

طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی ، مانند سایر دعاوی در چارچوب مقررات شکلی قوانین آئین دادرسی کیفری اقامه و مورد رسیدگی قرار میگیرد. به طور کلی رسیدگی به دعاوی کیفری راجع به اراضی ملی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد لذا هیچ مرجع اختصاصی صالح به تعیین و اعمال مجازات مقرر نخواهد بود.

جرایم ثبتی در اراضی ملی

در مواد ۵ ، ۱ ، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ مصادیقی از جرایم ثبتی علیه اراضی ملی شده نام برده شده است. برخی افراد بعد از اینکه برگ تشخیص ملی شدن در مورد ملک آنها صادر شده یا حتی بعد از آن که در کمیسیون ماده واحده یا شعب ویژه دادگاه موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ، ادعای آنها رد شده و قطعی گردیده ،

آثار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دعاوی کیفری

عمل تشخیص اراضی ملی از مستثنیات آثار حقوقی فراوانی دارد. از جمله این آثار ، در دعاوی کیفری می باشد.از جمله جرائم مطروحه در اراضی ملی ، تخریب و تصرف عدوانی می باشد که قانونگذار جهت حفظ اراضی ملی شده این نوع اعمال را جرم دانسته و برای آنها مجازات تعیین نموده است.

جرم بهره برداری غیرمجاز در اراضی ملی

جرم بهره برداری غیر مجاز از اراضی ملی از دیگر جرائم مطروحه در اراضی ملی می باشد. بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور صرفاً باید تحت نظارت و با اجازه سازمان جنگلها و مراتع و طبق طرح های پیش بینی شده توسط کارشناسان این سازمان به عمل می آید.

جرم تخریب اراضی ملی

تخریب اراضی ملی و بهره‌برداری غیرمجاز از آن یکی دیگر از جرائم علیه اراضی ملی می باشد. جنگلها و مراتع کشور مهمترین عرصه تأمین کننده نیازهای اراضی به شمار رفته و نقش سازنده‌ی آن در زیربنای اقتصادی

جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

جرم تصرف عدوانی اراضی ملی در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. تصرف در اراضی ملی زمانی جرم محسوب می گردد که دارای ارکان تشکیل دهنده جرم طبق قانون مجازات اسلامی می باشد.