جرایم علیه اراضی ملی

جرم تخریب اراضی ملی

تخریب اراضی ملی و بهره‌برداری غیرمجاز از آن یکی دیگر از جرائم علیه اراضی ملی…