نظریات مشورای داوری در دعاوی

نظریه مشورتی داوری

سوال : به موجب قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رأی داور رسیدگی…