دعاوی املاک رهنی و فک رهن

اجرای حکم الزام به فک رهن

الزام به فک رهن

فک رهن به معنای خارج نمودن ملکی می باشد که سابقا در رهن دیگری قرار…