دعاوی مالکیت

اثبات-وقوع-بیع----

اثبات وقوع بیع

دلایل متعددی از جمله نوسانات قیمت ملک ممکن است موجب انصراف یکی از طرفین عقد…
7

تایید اخذ به شفعه

مطابق ماده 808 قانون مدنی هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد…
اثبات حق ارتفاق--

اثبات حق ارتفاق

دعوای اثبات حق ارتفاق زمانی مطرح می شود که بین مالک ملک و صاحب حق…
دعوای اثبات حق انتفاع ---

اثبات حق انتفاع

دعوای اثبات حق انتفاع زمانی مطرح می شود که بین مالک ملک و مدعی حق…