دعاوی علیه مالک در قرارداد مشارکت در ساخت

مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی

مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی

مالکین املاک واقع در محدوده شهرها برای انجام هرگونه عملیات عمرانی و ساخت و ساز، نیازمند اخذ پروانه ساختمان از شهرداری هستند و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری...

الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت--

الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

در قرارداد مشارکت در ساخت، مراجعه به ادارات دولتی از جمله اداره ثبت و شهرداری جهت انجام امور قانونی و اجرای عملیات ساخت و ساز اصولا بر عهده سازنده قرار...

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک موضوع مشارکت--

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک موضوع مشارکت

بدیهی است که اجرای قرارداد مشارکت در ساخت بدون تسلیم ملک به سازنده میسر نخواهد بود و مرسوم است که در قرارداد موعد مشخصی را برای این امر معین می...

الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک--

الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک

مسئولیت پرداخت هزینه ها در قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس توافق طرفین معین می شود؛ اما پرداخت بدهی های ملک که ارتباطی به قرارداد مشارکت در ساخت نداشته و...

الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مشارکت--

الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مشارکت

ممکن است موضوع قرارداد مشارکت در ساخت ، چند ملک مجاور باشد که مالکان آنها با یکدیگر توافق نمودند با تجمیع املاک خود ساختمان واحدی را بنا کنند. انجام این...

الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری--

الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

اعطای وکالت و تفویض اختیار از سوی مالک به سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به منظور پیگیری امور اداری امری مرسوم است. تخریب بنا و نوسازی آن مستلزم مراجعات...