نظریات مشورتی ثبتی

عدم صلاحیت رئیس ثبت محل به رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده و امضاء سند انتقال و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این شکایت.

نظریه ۱۰۶۹/۹۶/۷-۹/۵/۱۳۹۶ ۱)اولاً با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه...