اختلافات گمرکی

نحوه تعیین ارزش گمرکی کالای صادراتی

همچون کالاهای وارداتی که شخصی قصد صدور کالایی به خارج از کشور را دارد باید بر اساس ارزش گمرکی کالا وجوهی را به گمرک تحت عنوان حقوق گمرکی پرداخت نماید….

نحوه تعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی

ارزش گمرکی عبارت است از ارزش کالاهای صادراتی یا وارداتی که مورد قبول گمرک باشد یا راساً توسط گمرک با رعایت موازین قانونی تعیین گردد. قانون امور گمرکی برای تعیین…

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه

اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه که ممکن است قبل از ترخیص کالا یا بعد از ترخیص کالا در گمرک ایجاد گردد در کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

از مهم ترین اختلافاتی که بین صاحب کالا و گمرک رخ می دهد , اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا می باشد .

اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا

اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا ممکن است راجع به ارزش کالا یا تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل ….

اختلاف صاحب کالا و گمرک در ارزش کالا

اختلاف صاحب کالا و گمرک در ارزش کالا بنا به ماده و ۱۴۶ ۱۴۴ قانون امور گمرکی، درکمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مورد بررسی  و رسیدگی قرار می گیرد.