نظریات مشورتی وکالت در دادگاههای حقوقی

به صرف ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت موضوع پرونده حقوقی در دادگاه کیفری،  قرار اناطه و توقف رسیدگی  صادر نخواهد شد.

نظریه۶۴/۹۷/۷-۲۲/۱/۱۳۹۷ در فرض سوال ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی،  موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادگاه عمومی حقوقی باید…

دادگاه صالح نسبت به اعتراض به آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال دادگاه عمومی حقوقی می باشد نه دادگاه خانواده.

از نظریه ۲۶۴۷/۹۶/۷-۳/۱۱/۱۳۹۶ اولاً با توجه به مواد ۱،۲و ۴ قانون حمایت خانواده و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت…

صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به دعوای ابطال مصوبات کانون وکلای دادگستری.

نظریه ۱۳۹/۹۷/۷-۱/۲/۱۳۹۷ صرف نظر از مراجع صنفی که در اساسنامه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات کانون های وکلا پیش بینی شده است با…

تکلیف دادگاه نسبت به توقیف دادرسی تا زمان صدور رای قطعی نسبت به دعوای مطروحه در دادگاهی دیگر

نظریه ۱۲۷/۹۷/۷-۱/۲/۱۳۹۷ الف) هرگاه معلوم شود که به دعوای مطروحه قبلاً رسیدگی و حکم صادر شده ولی هنوز قطعی نشده است، با توجه به اینکه مادام که حکم صادره قطعی…

محاسبه تاریخ شروع طرح دعوای خواهان در دادگاهی دیگر در زمان صدور قرار اناطه.

نظریه ۲۵۹۲/۹۷/۷-۸/۱۰/۱۳۹۷ مبدا مهلت یک ماهه در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ برای طرح دعوای خواهان در دادگاه صالحه دیگر از تاریخ ابلاغ قرار…