نمونه آرای دعاوی ورشکستگی

معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل است.

موضوع رای: معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل است. شرح پرونده: الف در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۹، ملک تجاری متعلق به خود موضوع پلاک ثبتی ۵۸۷۳ واقع در بخش ۸ تهران...

ابطال معاملات تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف

شرکت الف به شماره ثبت ۱۹۸۳ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت منحل شده و مراتب انحلال با رعایت تشریفات مقرر قانونی به اطلاع عموم رسیده است. شش...