نظریات مشورتیوکالت در دادگاههای حقوقی

رسیدگی دادگاه ها موافق اصول حقوقی؛ ولو اصول حقوقی خارجی؛ در صورتیکه مخالف شرع نباشد بلااشکال است.

از نظریه ۱۴۵۹/۹۲/۷-۱۳۹۲/۰۸/۰۶ نظر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، اگر چه (اصول حقوقی) در…