نظریات مشورتی امور حسبی

مرجع صالح اجرای احکام تنفیذی اقلیت های دینی

از نظریه ۱۰۱۰/۹۴/۷-۲۲/۴/۱۳۹۴ اجرای رای دادگاه، ولو تحت عنوان تنفیذ تصمیم مرجع عالی اقلیت دینی، با همان دادگاه است و ثبت طلاق در دفاتر رسمی نیز با دستور دادگاه انجام...

امور حسبی

دعاوی امور حسبی امور حسبی اموری است که دادگاهها را ملزم می نماید تا بدون ملاحظه اینکه در آن ها اختلافی و مرافعه ای وجود داشته باشد رسیدگی و اتخاذ...