قیمومت

درخواست عزل قیم

هرگاه معلوم گردد قیم، توانایی و صلاحیت لازم برای اداره اموال محجور را ندارد یا پس از قیمومت، صلاحیت خود را از دست دهد، هر ذی نفع می تواند در…

درخواست نصب قیم

در صورت فقدان نماینده قانونی یا قراردادی برای شخص محجور، قانونگذار اشخاص ذی صلاح را مکلف نموده تا از دادگاه درخواست نصب قیم نمایند تا بدین وسیله اموال و امور…

دعوای ابطال معاملات قیم

محجورین، صلاحیت لازم برای اداره امور حقوقی و مالی خود را ندارند، به همین جهت کلیه امور آنان توسط ولی قهری یا قیم اداره می گردد. چنانچه محجور، ولی قهری…

تعیین ناظر

تعیین ناظر از سوی دادگاه جهت نظارت بر امور قیم محجور صورت می گیرد در صورت تعدد قیم، دادگاه می تواند آنان را ملزم نماید که بطور جمعی امور محجور را اداره نمایند و در انجام همه امور با یکدیگر مشورت نموده و با موافقت همه آنها امور مربوط به محجور انجام گیرد.