ابطال انتقال سهام در شرکت های تجاری

قابلیت نقل و انتقال یکی از مولفه های مالکیت می باشد و اصولا افراد می توانند نسبت به انتقال اموال خود اقدام نمایند ,در برخی موارد قانون گذار اقدام به محدودیت حقوق مالی نموده است . در ادامه به بررسی دعوای  ابطال نقل و انتقال سهام در شرکت های تجاری می پردازیم.

دعوای ابطال انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. شرکا در صورتی می توانند سهم الشرکه خود را به شخص ثالث منتقل نمایند که رضایت عده ای از شرکاء که لااقل 4/3 سرمایه متعلق به آنان بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند را کسب نمایند . اما  در خصوص انتقال سهم الشرکه به شریکان ، رضایت اکثریت مذکور لازم نمی باشد. شرکا می بایست انتقال سهم الشرکه را در دفتر اسناد رسمی ثبت نمایند. چنانچه شرکاء بدون توجه به قوانین مذکور اقدام به انتقال سهم الشرکه نمایند ، سایر شرکاء می توانند با مراجعه به دادگاه عمومی ، دادخواست ابطال انتقال سهم الشرکه را مطرح نمایند. در برخی از موارد شرکاء ضمن قرارداد عادی با یکدیگر در خصوص انتقال سهم الشرکه موافقت می نمایند و توافق می نمایند به وسیله سند رسمی سهم الشرکه را منتقل نمایند. اگر فروشنده از انتقال رسمی سهم الشرکه امتناع ورزد می توان الزام او به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست نمود.

دعوای ابطال انتقال  سهام در شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود ؛ سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

مدیران و مجامع عمومی می توانند انتقال سهام در شرکت سهامی خاص را محدود نمایند ؛ در این صورت شرکا نمی توانند بر خلاف توافق انجام شده در اساسنامه اقدام به انتقال سهام نمایند و چنانچه شرکاء بر خلاف مفاد اساسنامه سهام خود را منتقل نمایند سایر شرکا می توانند علیه او دعوای ابطال سهام را در مرجع صالح اقامه نمایند.

دعوای ابطال انتقال سهم الشرکه در شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که قسمتی از سهام آن از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و سرمایه شرکا به سهام تقسیم گردیده و مسئولیت صاحبان آن محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد. در شرکت سهامی عام سهام به دو صورت با نام و بی نام صادر می گردد. چنانچه شرکا قصد انتقال سهام بی نام را داشته باشند تشریفات خاصی نیاز نیست و به صرف قبض و اقباض می توانند سهام خود را به دیگران منتقل نمایند. انتقال سهام با نام با رعایت تشریفات خاصی امکان پذیر می باشد. انتقال در این نوع سهام می بایست در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده قانونی ، باید آن را امضاء نماید. چناچه تمامی مبلغ اسمی سهام تادیه نشده باشد ، نشانی کامل منتقل الیه در دفتر ثبت سهام شرکت درج می گردد و به امضای منتقل الیه یا نماینده قانونی او می رسد و هرگونه تغییر اقامتگاه بعدی نیز باید به همین ترتیب به اطلاع شرکت برسد.

چنانچه شرکا بدون رعایت شرایط ذکر شده اقدام به انتقال سهام نمایند ، در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود و سایر شرکا می توانند علیه آنان دعوای ابطال سهم الشرکه  را در مرجع صالح اقامه نمایند. انتقال سهام در شرکت سهامی عام آزاد می باشد و مدیران و مجامع عمومی نمی توانند انتقال سهام را مشروط نمایند.

دعوای ابطال انتقال  سهم الشرکه در شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود  . در صورتی که  شرکت منحل شود و دارایی شرکت برای تادیه قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشد . چنانچه شرکا در شرکتنامه توافقی راجع به نحوه تقسیم زیان نمایند ، توافق در مقابل اشخاص ثالث موثر نیست و همه شرکا در مقابل این اشخاص ضامن می باشند و این توافق فقط فی مابین شرکاء معتبر می باشد.

هیچ یک از شرکاء در شرکت تضامنی نمی تواند سهم خود را بدون رضایت تمام شرکاء به دیگری منتقل نماید حتی اگر شرکا در اساسنامه توافق نمایند که با موافقت اکثریت مشخص ، شرکاء اختیار واگذاری سهم الشرکه خود به دیگری را دارند این توافق به جهت مخالفت با قوانین آمره ، فاقد اثر می باشد. چنانچه شریک بدون رضایت سایر شرکاء اقدام به انتقال سهم الشرکه خود نماید سایر شرکا می توانند با مراجعه به دادگاه عمومی و تقدیم دادخواست ابطال سهم الشرکه ، اقامه دعوا نمایند.

دعوای ابطال انتقال سهام در شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف  تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند. سهامداران در شرکت تعاونی می توانند به  صورت اختیاری و قهری سهام خود را منتقل نمایند. شرکا می توانند سهام خود را به سهامداران همان شرکت سهامی منتقل نمایند ؛ همچنین می بایست هیات مدیره با این انتقال موافقت نماید. منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی او باید دفتر سهام شرکت را امضا نماید و نام و مشخصات آن در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. شرکای شرکت تعاونی نمی توانند سهام خود را به اشخاص غیر عضو منتقل نمایند. چنانچه یکی از شرکای شرکت تعاونی فوت نماید و وراث او عضو همان شرکت باشد ، سهام متوفی مانند سایر حقوق مالی او به وراث منتقل می شود . در صورتی که سهام وراث بیش از سهام مقرر برای شرکت تعاونی تجاوز نماید ، هیات مدیره برای آن که به حقوق اشخاص خللی وارد نشود با انتقال سهام مخالفت می نماید و از آنجا که نمی توان از انتقال قهری جلوگیری کرد ، شرکت تعاونی در جهت نصاب  مقرر قانونی (حداکثر 15 درصد کل سهام) می بایست مابه التفاوت افزایشی که از طریق این انتقال برای مقدار سهام عضو وراث به وجود می آید به او پرداخت نماید.

چنانچه وراث عضو شرکت تعاونی نباشند ورثه وی که واجد شرایط و ملزم به رعایت و مقررات تعاونی شناخته می شود اما اگر کتبا اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی هستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند ، عضویت لغو می شود. چنانچه شریک بدون رعایت قوانین مذکور اقدام به انتقال سهام نمایند ، سایر شرکا دادخواست ابطال سهام را به دادگاه عمومی تقدیم نمایند.

دعوای ابطال انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که میان دو یا چند نفر شریک ضامن و دو یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می گردد. شرکاء با مسئولیت محدود به میزان سرمایه خود مسئول بدهی های شرکت می باشند ، در حالی که شرکاء ضامن در صورت انحلال شرکت و مکفی نبودن دارایی شرکت برای تادیه طلب طلبکاران مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت می باشد.

شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه سایر شرکا حق ندارند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه را به غیر منتقل نمایند و در صورت انتقال شخص مزبور حق دخالت در اداره شرکت و حق تفتیش در امور شرکت را نخواهند داشت ؛ اما چنانچه قصد انتقال سهم الشرکه به شرکای شرکت را داشته باشند رضایت سایر شرکا شرط صحت انتقال نمی باشد. در صورتی که شرکای ضامن قصد انتقال سهم الشرکه خود را داشته باشند ، باید رضایت تمامی شرکاء ضامن را کسب نمایند. چنانچه هر یک از شرکا با مسئولیت محدود یا شرکاء ضامن بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به انتقال سهم الشرکه خود به دیگران نمایند ، این انتقال موثر نیست و شرکاء می توانند با مراجعه به مرجع صالح و ارائه دادخواست ابطال سهم الشرکه, اقامه دعوا نمایند.

دعوای ابطال انتقال  سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که میان یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد. سرمایه شرکای سهامی به قطعات سهام تقسیم می گردد و مسئولیت آنان به میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند در حالی که شرکای ضامن در صورت انحلال شرکت و مکفی نبودن دارایی شرکت برای تادیه طلب طلبکاران مسئول پرداخت کلیه بدهی شرکت می باشد. شرکای سهامی آزادانه می توانند سهام خود را به دیگران منتقل کنند و رضایت سایر شرکا شرط صحت این انتقال نمی باشد در حالی که شرکای ضامن می بایست رضایت تمامی شرکا را برای انتقال سهم الشرکه کسب نمایند. چنانچه شریک ضامن بدون کسب رضایت تمامی شرکا اقدام به انتقال سهم الشرکه نمایند ، سایر شرکا می توانند علیه او دعوای ابطال سهم الشرکه را در مرجع صالح اقامه نمایند.

دعوای ابطال انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی میان دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه است که در شرکت گذاشته اند. در صورتی که شرکاء قصد انتقال سهم الشرکه خود به دیگران را داشته باشند ، تمام شرکاء می بایست با این انتقال موافقت نمایند. چنانچه شرکاء بر خلاف توافق تمام شرکا اقدام به انتقال سهم الشرکه نمایند ، این انتقال فاقد اثر می باشد و سایر شرکاء می توانند علیه او دعوای ابطال سهم الشرکه را در مرجع صالح اقامه دعوا نمایند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست