مزایده حق زارعانه

دعاوی اراضی ملی ، منابع طبیعی و موات دعاوی حق زارعانه دعاوی اراضی موات دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با توجه به اهمیت حق زارعانه و ارزش اقتصادی و مالیت…
ادامه مطلب

تقویم حق زارعانه

حق زارعانه نوعی حقوق مالی معنوی محسوب می شود که قابل تقویم به پول بوده و دارای ارزش داد و ستد می باشد در خصوص تقویم حق زارعانه ، مبنای…
ادامه مطلب

مطالبه حق زارعانه

مطالبه حق زارعانه به طور معمول از طریق دادرسی در محاکم دادگستری انجام می پذیرد در بعضی مواقع چنانچه مستند حق مذکور، سند رسمی باشد صاحب حق می تواند از…
ادامه مطلب

انتقال حق زارعانه

انتقال حق زارعانه ممکن است ارادی و در نتیجه یکی از اعمال حقوقی باشد مانند قراردادهای زراعی اعم مزارعه و اجاره است که مستاجر (زارع) می تواند حق زارعانه را…
ادامه مطلب
فهرست