معرفی کمیسیون ماده 77 شهرداری

یکی از مهمترین بخش درآمد شهرداری ها از طریق دریافت عوارض و مالیات از شهروندان تامین می شود که این عوارضات با تصمیم مجلس شورای اسلامی و یا شورا های شهر و روستا به تصویب می رسند.

همچنین لازم به توضیح می باشد که عوارض ممکن است همچون عوارض نوسازی ، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون شهرداری ها و بعضی دیر مانند عوارض مشاغل ، قطع درخت ، صدور پروانه و… براساس مصوبات شورا وضع و اخذ شود که این عوارض مذکور عوارض محلی می باشند.

کمیسیون ماده 77 شهرداری دارای شخصیتی مستقل از شهرداری است و متشکل از :

  • نمایندگان وزارت کشور
  • نمایندگان دادگستری
  • نمایندگان انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر )

می باشند.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در کمیسیون ماده 77 شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست