وکالت دعاوی اداره کار در دیوان عدالت اداری

 

شکایت در دیوان و طرح دعوای مربوط به اداره کار مستلزم تقدیم دادخواست است، دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود.

بنا بر مطالب فوق خواهان یا وکیل دعاوی اداره کار که نماینده قانونی خواهان محسوب می شود باید دادخواست و رو نوشت یا تقویم خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف دعوا به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضاء یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها با دفاتر اسناد رسمی یا شورای  محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهاد های دولتی یا نهاد های انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی نماید.

موضوع شکایت یا خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد. در صورت وجود ابهام خواهان مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می شود و سپس خواهان می تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.

در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری خواهان باید ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقض اقدام نماید. در غیر این صورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می کند و او می تواند پس از رفع نقض، تجدید دادخواست نماید.

پس از تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به خوانده ارسال می کند تا وی با رعایت مسافت ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید . خوانده نیز بایستی رو نوشت یا کپی مصدق کلیه مدارک استنادی را ضمیمه پاسخ کتبی نماید. سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم آن به نظر رئیس شعبه مربوطه می رسد.

بدیهی است که دعوای مربوط به اداره کار توسط وکیل طرفین قابل پیگیری می باشد و لازم به ذکر می باشد که دادخواست باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود شاکی باید رو نوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارک مورد استفاده خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید و چنانچه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دوکالت دعاوی اداره کار در دیوان عدالت اداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اداره کار هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اداره کار به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست