چگونگی تشکیل هر یک از شعب و نحوه رسیدگی و صلاحیت شعب تحقیق

به منظور تحقیق در تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم و شکایت اشخاص ذینفع و نیز تحقیق در جمع خرج و عواید و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصرف آن با مفاد وقف نامه،ادارات تحقیق اوقاف مرکب از شعب حقوقی و حسابرسی در مراکز استان ها تشکیل می گردند.

الف: شعبه حقوقی اداره کل تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه

متشکل از یک رئیس و دو محقق می باشد.

– وظایف شعبه حقوقی اداره تحقیق سازمان اوقاف

1- تحقیق در رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی،ناظر، موقوف علیهم موقوفات

2- تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص

3- تشخیص موقوفات مجهول التولیه یا بدون متولی

4- اظهارنظر در مورد تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه

5- رسیدگی به تعدی و تفریط و اهمال متولیان و هیأت امنا و ناظران

-چگونگی رسیدگی شعب حقوقی اداره تحقیق سازمان اوقاف

1- بنا به درخواست اشخاص یا ادارات اوقاف وارد رسیدگی می شود

2- دادرسی بصورت عادی و تبادل لوایح صورت می گیرد

3- اخذ درخواست های واصله توسط دبیرخانه،ثبت آن و بررسی درخواستها از جهت تکمیل بودن پرونده،در صورت ناقص بودن ارسال اخطاریه مبنی بر رفع نقض ظرف مدت 10 روز

4- ابلاغ اوراق پرونده به طرف دعوی جهت پاسخگویی کتبی ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ

5- اخذ نظر اداره اوقاف و امور خیریه

6- رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط رئیس و یک نفر از محققان در صورت غیبت رئیس رسیدگی بعهده محققان خواهد بود

7- صدور نظریه شعب حقوقی ادارات تحقیق

8- ابلاغ نظریه به اطراف دعوی

9- قابلیت اعتراض نظریه شعب حقوقی اداره تحقیق توسط اداره اوقاف یا اشخاص ذینفع در دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری

10- در صورت قطعیت نظریه ،لازم الاجرا بودن نظریه صادر شده برای سایر شعب،اداره اوقاف و اشخاص ذینفع

– موارد مندرج در درخواست تقدیمی به شعب حقوقی ادارات تحقیق

1- نام و نام خانوادگی،نام پدر،شغل متقاضی،اقامتگاه،وکیل در صورتی که درخواست را وکیل داده باشد.

2- نام و نام خانوادگی،اقامتگاه و شغل طرف دعوی

3- بیان مختصر خواسته

4- ذکر دلایل و جهاتی که متقاضی خود را ذینفع می داند.

5- در صورتی که دلیل گواهی مشهود است،اعلام اسامی و مشخصات شهود

ب- شعب حسابرسی ادارات تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه

1- افتتاح پرونده حسابرسی موقوفه در ابتدای هر سال

2- مطالبه صورت حسابهای موقوفات حوزه عمل خود

3- بررسی صورت حسابهای واصله از جهت کامل بودن

4- اخطار رفع نقص جهت تکمیل صورت حسابها به ادارات مربوطه و اشخاص ذینفع

5- رسیدگی به صورت حسابهای ارسالی موقوفات و صدور مفاصا حساب ظرف مدت یکماه

6- ممهور نمودن کلیه اسنادی که به حساب پذیرفته شده با مهر”رسیدگی و به حساب پذیرفته شده” و در مورد اسنادی که مردود می شود”رسیدگی و مردود گردیده”

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در وظایف و اختیارات شعبات تحقیق اداره اوقاف با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست