شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شامل شعب حقوقی و حسابرسی است که دارای وظایف متخصص بر طبق آئین نامه ی کیفیت در شعب تحقیق می باشند.

معرفی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان اداره کننده موقوفات ایران است. حدود فعالیت این سازمان شامل موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه و موقوفات خاص و اماکن مذهبی اسلامی و همچنین اثلاث باقیه و بقعه های متبرکه، محبوسات، نذر و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته و موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح به سازمان محول شده باشد، است.

شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه

شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو محقق می باشد.

در هر حوزه تحقیق رئیس شعبه تحقیق ریاست هیأت تحقیق آن حوزه را به عهده خواهد داشت جز در تهران که ترکیب و اداره هیأت های تحقیق به ترتیب مقرر در تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

بعلاوه شرکت هر یک از محققین هر شعبه در رسیدگی با تصمیم رئیس شعبه است.

وظایف شعب تحقیق سازمان اوقاف

وظایف شعب تحقیق

1- تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم

بیشتر بخوانید :  اقسام وقف

2- تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص

3- تشخیص موقوفات مجهول التولیه یا بدون متولی

4- رسیدگی و اظهارنظر در مورد تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه یا استناد مربوطه در صورت ابهام و بروز اختلاف

5- تحقیق و رسیدگی در مورد تعدی و تفریط یا مسامحه و اهمال متولیان و امنا و…

6- رسیدگی و اظهارنظر در مورد مصرف درآمد موقوفات متعذر المصرف

7- رسیدگی و صدور گواهی مصرف نسبت به موقوفاتی که فاقد وقف نامه یا مدارک وقفیت معتبرند

وظایف شعب حسابرسی

1- رسیدگی به درآمد و هزینه موقوفات و بقاع و اماکن متبرکه اسلامی و موسسات و انجمن های خیریه ای که به موجب قانون و آئین نامه به آنها محول شده

2- تطبیق اسناد هزینه و درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه یا سایر اسناد مربوطه

3- صدور مفاصا حساب برای اسناد درآمد و هزینه ها

4- تطبیق اسناد هزینه و درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه

5- تطبیق درآمد رقبات مندرج در بودجه با مدارک تعیین کننده درآمد

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست