نکات مهم داوری
بررسی اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی در ارتباط با آرا داوری

از جمله سوالات مهمی که در بحث اجرای رای داور مطرح می گردد در خصوص اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی است. در پاسخ به آن سوال باید در فرضی که مفاد رای داور به طور صریح و یا ضمنی مورد تأیید دادگاه ذیصلاح قرار گرفته و یا نگرفته باشد با موردی که رای داور بدون اعلام نظر دادگاه در آن خصوص قابلیت اجرایی پیدا کرده قائل به تفکیک شده در فرضی که تقاضای ابطال رای داور و یا اعتراض به رای داور در دادگاه تقدیم شده باشد و دادگاه حکم به رد دعوی اعتراض به رای داور را صادر نموده باشد ( نکات مهم داوری ). به نظر می رسد در این صورت اجرای احکام دادگستری مجاز به اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی مبنی بر محبوس نمودن محکوم علیه رای داوری تا تودیع محکوم به و یا جلب رضایت محکوم له و یا ثبوت اعسار وی می باشد، در غیر مورد یاد شده حبس محکوم علیه فاقد جواز قانونی می باشد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ سوال اینکه « آیا محکوم له رای داوری حق درخواست بازداشت محکوم علیه را در قبال مبلغ مورد حکم رای داوری دارد یا خیر؟» عنوان داشته « با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد 488 و 453 و 495 قانون آئین دادرسی مدنی، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به رای داور که مورد تأیید مراجع قضایی قرارگرفته است بلامانع می باشد».

بیشتر بخوانید :  نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری

بررسی اعمال مستثنیات دین در ارتباط با آرا داوری

به موجب ماده 523 قانون آئین دادرسی مدنی « در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.» اگر چه در ماده مقام رعایت مستثنیات دین را در خصوص اجراء آراء دادگاه ها لازم الاجرا دانسته و لیکن به نظر می رسد موضوع یاد شده قابل تسری و تعمیم نسبت به آراء داوری نیز می باشد. به جهت اینکه هدف از تأسیس و تصویب ماده فوق الذکر محروم نکردن محکوم علیه و خانواده او از امکانات اولیه زندگی می باشد. مضافا اینکه دستور اجرا رای داور طبق ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صورت می گیرد. فلذا رعایت مستثنیات دین نیز در خصوص آرا داوری الزامی به نظر می رسد . در جلسه هفتگی مورخ 11/11/89 قضات مجتمع شهید بهشتی تهران در پاسخ سوال اینکه آیا در ارتباط با اجرای رای داور اعمال مستثنیات دین جایز است یا خیر، اتفاق نظر قضات شرکت کننده در جلسه مزبور در پاسخ به سوال یاد شده مثبت بوده و اعلام داشتند به استناد قسمت اخیر ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی و توجها به ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی رعایت مستثنیات دین در خصوص اجرای رای داوری الزامی می باشد.( نکات مهم داوری )

بررسی اعتبار قضیه امر مختوم بها نسبت به آرا داوری

چنانچه داور اقدام به صدور رای ماهیتی (حکم) نموده باشد و رای مزبور به لحاظ عدم اعتراض و یا عدم درخواست ابطال رای داوری قطعیت یافته باشد و یا اینکه تقاضا، ابطال رای در دادگاه تقدیم ولیکن منجر به صدور رد اعتراض گردیده باشد و همچنین در صورتیکه از طریق اعاده دادرسی خدشه ای به حکم صادره از سوی داور وارد نشود رای صادره از سوی داور مشمول امر مختوم بها قرار خواهد گرفت البته در صورتی که همان دعوا فی مابین همان اصحاب دعوا در نزد داور یا دادگاه مجددا طرح گردد. مرجع رسیدگی کننده به استناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی جهت صدور قرار رد درخواست و یا دعوا اقدام خواهد نمود.اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند رای داور عمل قضایی نیست و مشمول امر مختوم بها نمی شود. ولیکن باید پذیرفت اگرچه اقتدار رای داور ناشی از توافق طرفین می باشد ولیکن با توجه به اینکه اقتدار یاد شده برمبنای مجوز قانونی بوده و قانون بنا به مصالحی به اشخاص اجازه داده است که به جای مراجعه به دادگاه، دادرس امور خویش را با توافق خود معین کنند، لذا داور کسی است که قانون به طور موقت و در مورد خاص وظیفه دادرسی را به او می سپارد و رای داور همانند رای دادگاه برحسب طبیعت، اعتبار امر مختومه و قضاوت شده را دارد و دادگاه نمی تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته مجددا استماع کند. مع الوصف باالتفات به اینکه در فرض یاد شده دادگاه پس از استظهار مراتب فوق وارد رسیدگی ماهیتی نمی شود به نظر می رسد صحیح و شایسته است که به استناد قاعده مندرج در بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر نماید. صدور حکم در آن خصوص با عنایت به رسیدگی شکلی مزبور فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد.( نکات مهم داوری )

بیشتر بخوانید :  روش های مطالبه وجه چک

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت  در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست