مصوبات شوراء شهر – شکایت از مصوبات شوراء شهر

شوراء اسلامی شهر در تصویب مصوبات خود ؛ موظف به رعایت مفاد آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند . عدم رعایت مفاد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ( حتی اگر در مورد شهر دیگر صادر شده باشد ) موجب بی اعتباری مصوبه مذکور گردیده و این قبیل مصوبات قابل ابطال در محاکم قضایی هستند. تمامی وجوهی که بر اساس مصوبات فوق اخذ شده قابل ابطال از طریق محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در مصوبات شوراء شهر – شکایت از مصوبات شوراء شهر با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست