مراجع صالح و روند رسیدگی به اعتراض به ثبت املاک

بر اساس ماده 16 و 17 قانون ثبت و ماده 86 آئین نامه اجرایی قانون ثبت ، اعتراض باید به طور کتبا و مستقیما به اداره ثبتی که آگهی را منتشر کرده تسلیم شود.

قبل از سال 73 و تصویب قانون تعیین تکلیف پروندهای معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 25/02/73 ، که به موجب تبصره 2 آن اعتراض به تقاضا ثبت و تحدید حدود می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی صورت پذیرد ، رویه چنین بوده که معترض وقتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نمود دیگر تکلیفی نداشت و این اداره ثبت بود که موظف بود نتیجه ای از اعتراض را به دادگاه محل ارسال نماید ، بعد از وصول اعتراض به دادگاه ، چنانچه اعتراض با تقدیم دادخواست و بر روی برگه های مخصوص تنظیم شده بود و از حیث سایر تشریفات مانند هزینه دادرسی و تعداد نسخ و غیره نیز کامل بود ، دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی می نمود ، اما در صورتی که اعتراض به روی برگه های دادخواست تنظیم نشده بود و یا اینکه روی برگه دادخواست تنظیم شده بود ولی از جهات دیگر ناقص بوده ضمن ثبت آن اقدام به صدور برگ اخطار رفع نقص می گردید. به هر صورت معترض با تقدیم اعتراض خود به اداره ثبت دیگر تکلیفی نداشت.

در سال 1380 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اصلاح گردید به موجب ماده 186 اصلاحی آئین نامه ضمن اینکه مقرر داشت که معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید و گواهی آن را به مرجع ثبتی تقدیم نماید، ضمانت اجرای عدم اقدام معترض را نیز مشخص نمود که در صورتی که معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی ، اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نکند، متقاضی ثبت با نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت با وصول گواهی مذکور بدون توجه به اعتراض ، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در مراجع صالح و روند رسیدگی به اعتراض به ثبت املاک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست