در صورت قید مدت اجاره در وقفنامه به همان نحو عمل خواهد شد و در غیر اینصورت متولی بنا به مصلحت و غبطه و وقف عمل خواهد کرد.

اگر متولی عین موقوفه را برای مدت طویلی اجاره داده باشد و مصلحت عین موقوفه را رعایت نکرده باشد متصدیان بعدی می توانند اجاره را فسخ نمایند ولی اگر رعایت مصلحت عین موقوفه شده باشد متصدیان بعدی اعم از موقوف علیهم و غیر آنها حق فسخ نخواهند داشت.

مدت قراردادهای اجاره موقوفه پیش از انقلاب

در زمان پیش از انقلاب برخی موقوفات را با اجاره های طویل المدت(99 ساله) واگذار می نمودند و طبق ماده 20 قانون اوقاف مصوب 1354 اجاره زائد بر 10 سال مشروط به موافقت شورای عالی اوقاف بود. اجاره های طویل المدت احتمال ایجاد تضییع حقوق موقوفه را فراهم ساخته و بخصوص با افزایش مال الاجاره ناشی از تورم بخش زمین و بلکه خود قانون در مواردی به آن دامن می زند. برابر ماده 2 از مواد الحاق شده به قانون اصلاحات اراضی 30/10/1341 املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت 99 سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شود.

مدت قراردادهای اجاره موقوفه پس از انقلاب

به دلیل جلوگیری از تضییع هر گونه حق در موقوفات قواعد خاصی در محدودیت مدت مذکور وضع گردیده است. از آن جمله ماده 1 لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره الاک و اموال موقوفه مصوب 4/02/58 که طبق این ماده از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادهای منعقده بین مستأجرین و اوقاف فسخ و مستأجرین اخطار داده شده که ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضعیت املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف مجل وقوع ملک مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرره اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیرقانونی آنها جلوگیری نموده و با خلع ید از مستأجرین موقوفه را به اشخاص متقاضی واگذار می کند و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آنها دریافت می دارد.

طبق این قانون اجاره بیش از ده سال باید با جلب موافقت سرپرست سازمان اوقاف باشد. و در برخی از قراردادهای اجاره متولی متعهد می گردد پس از انقضای مدت اجاره آن عقد اجاره را تجدید نماید.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که به طور مفصل در بخش اوقاف و اراضی وقفی آماده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

کلمات کلیدی: مدت قراردادهای اجاره موقوفه,  املاک وقفی سازمان اوقاف,موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی

تگ: موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی, وکیل پایه یک دادگستری, ماده 20 قانون اوقاف مصوب 1354 ,ماده 1 لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 1358 ,خلع ید از مستأجرین موقوفه  ,تمدید اجاره موقوفه , وکیل متخصص در امور وقفی, موسسه حقوقی متخصص در اوقاف و امور اراضی وقفی ,وکالت دعاوی وقفی

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در اعتراض به تمدت در قرارداد اجاره موقوفه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست