سهام شهرداری – ماده 101 قانون شهرداری ها

سهام شهرداری های مندرج در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مربوط به معابر و فضای عمومی ، قابل جا به جایی با یکدیگر نیست . بدین توضیح که در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ، مالک در هنگام تفکیک می بایستی 25 % زمین خود را بابت فضای عمومی و 75/18 زمین خود را بابت معابر به شهرداری واگذار نماید .

در این حالت به عنوان مثال اگر در ملکی 10% معابر و 30% فضای عمومی پیش بینی شده باشد شهرداری می بایستی نسبت به تملک و پرداخت وجه نسبت به 5% فضای عمومی اقدام نماید . شهرداری نمیتواند با توجه به کمتر بودن میزان اراضی مربوط به معابر ، از تملک و پرداخت بهای اراضی مازاد به فضای عمومی خودداری کند .

تمامی اراضی و وجوهی که مغایر مطالب فوق از مالک دریافت شده باشد ، قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در سهام شهرداری – ماده 101 قانون شهرداری ها در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست