تعریف قرارداد مضاربه

به موجب ماده ی 546 قانون مدنی، قرارداد مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد سرمایه می دهد با این قید که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه را مالک و طرف مقابل (عامل) را مضارب می گویند.

بنابراین قرارداد مضاربه قراردادی است که در قالب یک نوع شرکت تجارتی بین صاحب سرمایه و مضارب ایجاد می شود، شرکتی که در آن یکی از شرکاء سرمایه را می دهد و دیگری خدمات و کارآیی خود را وسط می گذارد.

قرارداد مضاربه فاقد شخصیت حقوقی

قرارداد مضاربه موجب اعطای شخصیت حقوقی به شرکت نمی گردد و همه ی داد و ستدها به نام عامل (مضارب) و به وسیله ی او انجام می شود. ولی نتیجه ی معامله به صاحب سرمایه می رسد زیرا اوست که زیانهای ناشی از معامله را متحمل می شود و تعهدات مالی و پیمانهای طرف دوم را از دارایی خود اجرا می کند.

و همین دو نکته ی فوق است که این شرکت را از سایر شرکتهای تجارتی متمایز می کند. زیرا در همه ی شرکتهای پیش بینی شده در قانون تجارت، شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء به وجود می آید که مالک تمام اموالی است که برای کسب سود به شرکت داده شده است و همه ی شرکاء نیز در سود و زیان شرکت سهیم هستند.

مسئولیت تضامنی سرمایه گذار و عامل

به موجب ماده ی 220 قانون تجارت سرمایه گذار و عامل (مضارب) در قرارداد مضاربه در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند بدین معنی که هر گاه دارایی و سرمایه کفاف دیون و بدهی ناشی از قرارداد مضاربه را نکند، هر یک از سرمایه گذار و عامل مسئول پرداخت کل مبلغ مورد مطالبه ی طلبکاران می باشند.

بیشتر بخوانید :  روش های مطالبه وجه چک

ماده ی فوق مقرر می دارد: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرای می گردد.»

اوصاف قرارداد مضاربه

1- در اثر انعقاد قرارداد مضاربه هیچ مالی به طرف دوم تملیک نمی شود و او حق عینی بر بخشی از سرمایه یا اموال سرمایه گذار پیدا نمی کند. در واقع در اثر این قرارداد تعهداتی برای طرفین به وجود می آید که در نتیجه ی اجرای آنها ممکن است عامل مالک مالی شود. پس قرارداد مضاربه از قراردادهای عهدی است و نه تملیکی

2- قرارداد مضاربه قراردادی معوض است، چرا که از یک طرف عامل (مضارب) خدمات خود را در اختیار مالک قرار می دهد و از طرف دیگر اگر سودی در نتیجه ی تجارت به بار بیاید سهم مشاعی از آن را مالک می شود بعلاوه سرمایه گذار نیز متعهد به گذارندن سرمایه و در مقابل، محق به اخذ بخشی از سود می گردد.

3- قرارداد مضاربه قراردادی جایز است و هیچ التزامی برای طرفین به وجود نمی آورد بدین معنی که هر یک از طرفین هر گاه که بخواهد می توانند قرارداد را فسخ کنند بعلاوه قرارداد فوق با فوت یا محجور شدن طرفین نیز منفسخ می شود.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و کادر وکلاء و حقوقدانان مجرب آن آماده ی ارائه ی هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی تخصصی در زمینه ی تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی می باشد.

قرارداد مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد سرمایه مکی دهد و طرف دیگر با آن تجارت می کند و هر دو در سود آن شریک می شوند این قرارداد فاقد شخصیت حقوقی است و مسئولیت طرفین آن مسئولیت تضامنی است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست