با توجه به پیشرفت های مراودات هوایی علی الخصوص در زمینه های تجارتی و بازرگانی ، قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی را مورد توجه قرار داده اند که به ذکر آن میپردازیم .
بنا به اصل کلی ، شخصی که خسارتی وارد می آورد ، باید آنرا جبران کند در خصوص حمل و نقل هوایی وجود مدارک حمل به تنهایی حاکی از انعقاد قرارداد میان طرفین میباشد بنابراین رابطه ی بین متصدی حمل و نقل و شخصی که به او خسارت وارد شده بر طبق قرار داد منعقد شده است که آن هم از نوع مسئولیت قراردادی میباشد .
به گفته وکیل دعاوی حمل و نقل زیان دیده باید ثابت نماید که خسارت وارد شده ناشی از عمل متصدی حمل و نقل بوده و متصدی حمل و نقل برای رهایی از مسئولیت باید ثابت کند که خسارت ناشی از علتی است که اصلأ به او ارتباطی نداشته است مطابق با ماده 20 معاهده ورشو : ( در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملان او همه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند و یا اینکه اتخاذ چنین تصمیمی برای او و عاملان او مقدور نبوده است ، مسئولیتی نخواهند داشت .)
همچنین در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارد آمده ناشی از عمل خود شخص زیان دیده میباشد ، دادگاه میتواند مطابق قانون متصدی حمل و نقل را کلأ یا جزئا از مسئولیت مبرا کند .
در موارد زیر مسئولیت متصدی حمل و نقل نامحدود میباشد :
1-اگر ثابت شود که زیان وارد شده ناشی از قصور و خطای عمدی متصدی حمل و نقل است
2-در صورت فقدان بلیط مسافر
3-در صورت فقدان رسید لوازم شخصی یا عدم کامل بودن مندرجات
4-در صورت عدم صدور برنامه هوایی یا عدم رعایت مندرجات
با توجه به موارد ذکر شده ، مسافر به سه روش میتواند از مسئولیت محدود رهایی باید :
-مسافر بایدثابت کند که بلیط صادر شده و به مسافر داده نشده
-مسافر بایدثابت کند که بلیط صادر شده حاوی اطلاعات لازم نمیباشد
-مسافر بایدثابت کند که بلیط صادر حاوی تذکر این نکته که مقررات عهدنامه ورشو در آن پرواز عملی است نمیباشد.
وکیل دعاوی حمل و نقل میگوید علاوه بر مطالبی که در رابطه با حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل بیان شد ، در قانون و همچنین مطابق با معاهده ورشو ، مسئولیت متصدی حمل و نقل از سه جهت دیگر مورد بررسی قرار گرفته :
1-مدت و استمرار مسئولیت 2-مسئولیت متصدی حمل و نقل برای تأخیر 3-حمل و نقل هایی که متوالیأ بوسیله چند متصدی حمل و نقل انجام میگردد
-در رابطه با مدت و استمرار مسئولیت چنین میتوان برداشت کرد که مسئولیت متصدی حمل و نقل از زمانی که مسافر خود را در اختیار او قرار میدهد شروع میشود و تا زمانی که مسافر داخل سالن ورودی مقصد میشود ادامه می یابد.
-همچنین منظور از تأخیر این است که ناشی از قصور متصدی حمل و نقل به ایفاء همه اقدامات لازم برای حصول اطمینان از عزیمت و فرود هواپیما طبق برنامه ی پیش بینی شده نباشد .
-و در بیان توضیح این مسئله که حمل و نقل به وسیله چند متصدی متوالیأ صورت بگیرد میتوان اظهار داشت که طبق ماده 30 معاهده ورشو ، حمل و نقلی که متوالیأ توسط چند متصدی حمل و نقل انجام گیرد ، مسافر یا نماینده او فقط میتواند علیه متصدی که هنگام بروز حادثه یا تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده است ، اقامه دعوا نماید .
مگر آنکه متصدی حمل و نقل مطابق با توافق اولیه به صورت صریح تمام مسئولیت مسافر را بر عهده گرفته باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف یا وارد آمدن خسارت بین متصدیان حمل و نقل هوایی و صاحبین کالا و یا مسافران میتوانید تنها با یک تماس از مشاوره های تخصصی موسسه حقوقی و بین المللی دادپویان حامی که یکی از موضوعاتی که به صورت تخصصی پیگیری میکند ، مسائل مربوط به حقوق حمل و نقل میباشد بهره مند شوید علاوه بر ارائه مشاوره تخصصی در صورت ، طرح دعاوی در دادگاه های صالح به صورت تخصصی وکالت شما را میپذیرد .

همجنین می توانید مطلب مرتبط در مورد قرارداد حمل و نقل دریایی نیز مطالعه نمایید

نحوه طرح دعاوی حمل و نقل هوایی

مدت زمانی که میتوان شکایت نمود
بر طبق ماده 26 معاهده ورشو ، در صورت ایراد خسارت به کالا شخصی که حق دارد شکایت کند ، میبایستی پس از مشاهده خسارت حداکثر ظرف سه روز برای لوازم شخصی و هفت روز برای کالا از تاریخ دریافت آنها به تصدی حمل و نقل شکایت نماید . در صورت تأخیر طرح شکایت بایستی کتبأ به عمل آید .

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی حمل و نقل هوایی

مطابق با معاهده ورشو چهار دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای حمل و نقل هوایی رادارند :
1-دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل .
2-دادگاه محلی که مقر اصلی متصدی حمل و نقل در آن جا واقع است .
3-دادگاه محلی که یکی از شعبات متصدی حمل و نقل در آنجا واقع بوده و قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گردیده است .
4-دادگاه مقصد .


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در امور دعاوی حمل و نقل هوایی با بهره گیری از وکلاء پایه یک دادگستری که متخصص در امور حمل و نقل هوایی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که با توجه به متن فوق شرح داده شد میباشد جهت بهره مندی از ارائه خدمات مشاوره های تخصصی و انعقاد قرارداد و قبول وکالت در صورت طرح شکایت در دادگاه ، میتوانید با موسسه تماس بگیرید .

 

 

فهرست