تعریف قرارداد جوینت ونچر

قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، اقلام نقد و غیرنقد سرمایه ای را تحت کنترل و مدیریت مشترک، مطابق توافق در پروژه ای معین یا سرمایه گذاری های متوالی به کار گرفته و در سود و زیان ناشی از مشارکت به نسبت سهام خود شریک می شوند.

تعریف قرارداد کنسرسیوم

قراردادهای سرمایه گذاری مشترک برون نیاز به تشکیل شرکت مستقل را کنسرسیوم می نامند.

انواع قرارداد جوینت ونچر

جوینت ونچر به دو نوع کلی تقسیم می شود: الف) جوینت ونچر شرکتی ب) جوینت ونچر قراردادی (مشارکت مدنی)

جوینت ونچر شرکتی

در این نوع مشارکت شرکاء توافق می کنند اقلام نقد و غیرنقد سرمایه را در راستای اجرای پروژه ای معین و یا سرمایه گذاری های متوالی، در یک شرکت با شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء به عنوان بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و تحت مدیریت مشترک به کار گیرند.

بر حسب انتخاب نوع شرکت، مسئولیت شرکاء ممکن است محدود یا نامحدود باشد، قانون حاکم بر تشکیل شرکت مشترک و دیگر مقررات مربوط در این خصوص، مطابق قانون کشور محل تشکیل (کشور سرمایه پذیر) است.

جوینت ونچر قراردادی

در این نوع مشارکت، شرکا اقلام نقد و غیرنقد سرمایه را براساس توافق های قراردادی تحت مالکیت و مدیریت مشترک و بدون ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از خود، در راستای اجرای پروژه ای معین و یا سرمایه گذاری های متوالی، به کار می گیرند. در این  نوع جوینت ونچر مفاد قرارداد پایه و دیگر قراردادهای فرعی و مرتبط منعقد شده میان شرکاء به عنوان ضوابط و مقررات حاکم بر روابط طرفین محسوب می شود.

مراحل انعقاد موافقت نامه اصلی جوینت ونچر

قراردادهای جوینت ونچر از جمله قراردادهای پیچیده ای هستند که در طول زمان، طی مذاکرات متوالی و در پی امضای قراردادهای مقدماتی منعقد می شوند. معمولاً این نوع قراردادها به صورت چند مرحله ای و با تجزیه مفاد و موضوع ها به قراردادهای مختلف شکل می گیرد. در عمل، فرایند انعقاد این قراردادها با امضای موافقت نامه رازداری یا عدم افشای اطلاعات که به NDA معروف است آغاز شده و با امضای تفاهم نامه که به MOU شهرت یافته جدیت می یابد. با امضای تفاهم نامه و به منظور تسهیل امضای موافقت نامه اصلی جوینت ونچر، معمولآً قراردادهای متعددی مقدم بر موافقت نامه اصلی منعقد می شوند.

بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی کیفری و حقوقی

مفاد قراردادهای جوینت ونچر

طرفین قرارداد

هویت مالی و تکنولوژیک طرفین مشارکت از یک سو و مشخصات کامل حقوقی آنها از سوی دیگر، از بدو شروع به مذاکره، تا تمام اجرای پروژه موضوع قرارداد، دارای آثار فراوانی بوده و برای طرفین نقش تعیین کننده ای دارد. چنانچه یک یا چند تن از طرفین، شخص حقیقی باشند در قرارداد باید تابعیت، شماره کارت هویت، شماره گذرنامه و اقامتگاه ایشان قید شود در خصوص اشخاص حقوقی نیز ضروری است تابعیت، شماره ثبت و اقامتگاه آنها تصریح شود.

دیباچه قرارداد

دیباچه به عنوان چهارچوب کلی روابط طرفین، اهداف شرکاء از انعقاد قرارداد را تشریح می کند تنظیم یک دیباچه مناسب هنگامی محقق خوهد شد که تنظیم کنندگان قرارداد از قصد و اراده طرفین و اهداف آنها از امضای قرارداد، اطلاع داشته و بر آن اشراف کامل داشته باشند.

تعاریف

در قراردادهای سرمایه گذاری از جمله جوینت ونچر، ماده ای تحت عنوان تعاریف برای تبیین و تعریف عبارت ها و اصطلاح هایی که در قرارداد به کار برده شده اند اختصاص می یابد در این بخش باید معنای مورد نظر طرفین از اصطلاح ها و عبارت های کلیدی به کار رفته در قرارداد به طور جامع و مانع بیان شود این بخش از قرارداد به هنگام اختلاف در معنا و مفهوم عبارت ها، مرجع تفسیر و تعبیر قصد طرفین محسوب خواهد شد.

موضوع قرارداد

در جوینت ونچرهای قراردادی، بهتر است موضوع مشارکت به طور محدود و معین قید شود چرا که با انتخاب موضوع دقیق و محدود از مشکلات بعدی که در راستای تصمیم گیری در خصوص اجرای موضوع جوینت ونچر ممکن است حادث شود جلوگیری به عمل می آید. موضوعی که طرفین قرارداد در راستای اجرای آن، اقدام به انعقاد قرارداد جوینت ونچر کرده اند باید بر طبق قوانین و مقررات محل اجرای قرارداد قابلیت اجرا داشته باشد همچنین اجرای موضوع قرارداد نیاز به گرفتن مجوز خاص داشته باشد، چگونگی اخذ مجوزها و نیز طرفی که به این امر متعهد شده است باید در قرارداد پیش بینی شود.

بیشتر بخوانید :  سریع ترین روش وصول چک برگشتی

قلمرو قرارداد

طبق شرط (قلمرو قرارداد) حدود تعهدات شرکاء تعیین می شود این شرط برحسب سیستم اجرای پروژه، گستره و الزامات متفاوتی را در بر می گیرد بنابراین در قرارداد یا یکی از ضمائم آن قلمرو کارهایی که باید در راستای تحقق و تکمیل پروژه موضوع قرارداد انجام گیرند، تعیین می شوند.

شرایط خاتمه قرارداد

شرایط مربوط به خاتمه قرارداد و آثار آن یکی از مهم ترین مواد قراردادهای جوینت ونچر است، تنظیم یک قرارداد جوینت ونچر جامع، مستلزم پیش بینی شروط متناسب و مقتضی در خصوص موارد خاتمه قرارداد و آثار این امر بر روابط طرفین و قراردادهای فرعی است بر حسب توافق شرکاء خاتمه قرارداد ممکن است به یکی از شکل های زیر انجام گیرد: 1- در صورت وقوع بن بست در تصمیم گیری و عدم حصول توافق بین شرکاء 2- خاتمه یک جانبه قرارداد از سوی یکی از شرکاء 3- خاتمه قرارداد با اتمام مدت جوینت ونچر  4- خاتمه قرارداد با اجرای موضوع جوینت ونچر و دستیابی به اهداف 5- خاتمه قرارداد به سبب وقوع حوادث معین (ورشکستگی یکی از شرکاء، تغییر در کنترل و اداره یکی از شرکاء- غیرممکن شدن موضوع جوینت ونچر، نقص اساسی تعهدات قراردادی) 6- خاتمه قرارداد با توافق تمامی شرکاء و خاتمه قرارداد با تصمیم مرجع حل و فصل اختلاف

آثار خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد جوینت ونچر همانند ایجاد آن دارای آثار خاصی است این آثار در مواردی نظیر حقوق و تکالیف شرکا پس از خاتمه قرارداد، تعیین تکلیف قراردادهای فرعی، تسویه بدهی های جوینت ونچر و بازپرداخت وام های دریافتی و فروش اموال جوینت ونچر نمایان می شوند.

بیشتر بخوانید :  شروط استاندارد در حقوق قراردادها

حل و فصل اختلافات

یکی از مهم ترین شروط قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری، شرط مربوط به حل و فصل اختلافات است به طور کلی شیوه های حل و فصل اختلافات به دو دسته قضایی و غیرقضایی تقسیم می شوند، شیوه قضایی حل و فصل اختلافات مراجعه به دادگاههای علمی و شیوه های غیرقضایی شامل داوری، میانجی گری، سازشی و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف می شود. از سوی دیگر سازش و میانجی گری به عنوان شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در مقابل شیوه مرسوم حل و فصل اختلاف، یعنی داوری قرار می گیرند. چرا که از بین شیوه های غیرقضایی حل اختلاف، صرفاً شیوه داوری الزام آور است.

قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی که یکی از آنها قرارداد جوینت ونچر یا قرارداد کنسرسیوم می باشد دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد و به دلیل پیچیدگی های خاصی که این نوع قراردادها دارند در صورتی که طرفین آشنایی کامل نسبت به این نوع قراردادها نداشته باشند باعث بروز مشکلات عدیده ای می گردد لذا قبل از تنظیم این نوع قراردادها  لازم و ضروری می باشد که طرفین قرارداد با افراد متخصص در این زمینه مشورت نمایند موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در این زمینه آمادگی ارائه خدمات ویژه قراردادی اعم از حضور در جلسات مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادها و نظارت بر قرارداد می باشد لذا جهت استفاده از این خدمات تخصصی می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید. 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)
فهرست