قانون گواهی انحصار وراثت

با توجه به ماده 6 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب سال 1309 اگر اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجاری و یا صرافی و… و یا اشخاص است در ظرف 10 سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نیست و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه می رساند.( قانون گواهی انحصار وراثت )

قانون گواهی انحصار وراثت

مطابق ماده 11 قانون گواهی انحصار وراثت نیز هر زمان که متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصل از آن را مطابق تبصره ماده ی مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه ی آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با استفاده از وکلای باتجربه و متخصص همواره یارای شما جهت طرح دعاوی کیفری از قبیل جرم خیانت در امانت و صور خاص جرم خیانت در امانت من جمله سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
فهرست