تعریف سند در وجه حامل:

سند در وجه حامل سندی است که به موجب آن امضاء کننده آن متعهد می شود در موعد معین مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند دارنده همان حمل کننده سند است که سند در دست اوست.

با توجه به مواد 320 لغایت 334 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک آن محسوب می شود و می تواند وجه آن را از متعهد مطالبه کند.

و این اسناد در وجه حامل می تواند چک، سفته، سهام بی نام شرکتهای بازرگانی موضوع ماده 39 قانون تجارت، گواهی نامه ی موقت سهام بی نام موضوع ذیل ماده 39 قانون تجارت، ورقه ی قرضه بدون نام موضوع ماده 52 قانون تجارت، اسناد خزانه (به موجب ماده 3 قانون انتشار خزانه اسناد بی نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت می باشد و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه ی دولت انتشار می یابد.)

برات در وجه حامل

قانون تجارت در خصوص اینکه برات در وجه حامل است یا خیر سکوت کرده است ولی چون برات توسط براتکش صادر و در اختیار دارنده ی برات قرار می گیرد این امکان وجود دارد که اسم دارنده ی برات در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر برسد از برات بعنوان سند در وجه حامل استفاده می شود.

دستور عدم پرداخت وجه سند در وجه حامل و طرح دعوای حقوقی و کیفری به علت مفقودی یا سرقت

با توجه به ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذیفنع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود شده یا سرقت شده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

بیشتر بخوانید :  نمونه قرارداد بین المللی

دارنده چک می تواند علیه کسی دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده اثبات گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

منظور از ذینفع در مطالب فوق الذکر کسی است چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده است.

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی با انصراف دستور دهنده در مسدودی نگهداری نماید.

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و حداکثر طرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

لازم به ذکر است که پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت آخر ماده 4 محفوظ است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست