طرح تفصیلی – حد نصاب تفکیک– صدور پروانه ی ساختمانی – کسری حد نصاب تفکیک – تفکیک عرصه

در طرح های تفصیلی هر شهر ، حداقل مساحتی که شهروند برای استفاده از ملک باید به شهرداری ارائه دهد ، قید میگردد . اصطلاحأ به این مساحت حد نصاب تفکیک گفته میشود .شهرداری ها در صدور پروانه های ساختمانی ، موظف به رعایت این ضابطه می باشند .

علاوه بر تکلیف فوق ، شهرداری ها در برخی از موارد از این ضابطه عدول کرده و در املاکی که حد نصاب تفکیک را ندارند ، اقدام به صدور پروانه می نمایند . درمقابل صدور پروانه ، عوارضی تحت عناوین ( کسری حد نصاب تفکیک ) و یا ( تفکیک عرصه ) از شهروندان اخذ میگردد .

اخذ این مبالغ توسط شهرداری ، خلاف قانون و شرع بوده و شهرداری استحقاق دریافت آن را ندارد .

مبالغی که به عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک و یا تفکیک عرصه از شهروندان اخذ گردیده و یا می گردد قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در طرح تفصیلی – حد نصاب تفکیک– صدور پروانه ی ساختمانی – کسری حد نصاب تفکیک – تفکیک عرصه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست