ضمانت نامه های بانکی در قراردادهای پیمانکاری

 1. صفحه اصلی
 2. پیمانکاری
 3. ضمانت نامه های بانکی در قراردادهای پیمانکاری

ضمانت نامه بانکی سندی است که توسط بانک مورد قبول کارفرما ،صادر میشود.و به موجب آن بانک تعهد میکند، درصورتیکه پیمانکار از ایفای تعهدات قراردادی خود تخلف ورزد،با اعلام مراتب توسط کارفرما ومطالبه وجه ضمانت نامه توسط وی،مبلغ درج شده درضمانت نامه را به کارفرما بپردازد.

انواع ضمانت نامه در قرارداد پیمانکاری

ضمانت نامه بانکی از جهت نوع تضمین که به منظور آن صادر میگردد انواع گوناگونی دارد.ولی با توجه به شرایط عمومی پیمان که بر قراردادهای پیمانکاری حاکم است میتوان به۵دسته اصلی و مهم تقسیم نمود.

۱-ضمانت نامه شرکت در مناقصه

در برگزاری مناقصه،به جهت اینکه شرکت کننده درصورت برنده شدن ازتعهد سرباز نزند،باید همراه پیشنهاد خود ضمانت نامه ارائه نماید.این ضمانت نامه معمولا معادل ۵ درصد مبلغ پیشنهادی است.چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نماید، وجه ضمانت نامه توسط مناقصه گزار ضبط میشود.درصورت برنده نشدن متقاضی،ضمانت نامه خود به خود منتفی میشود.

۲-ضمانت نامه پیش پرداخت

در قراردادهای پیمانکاری،معمولا پیمانکار جهت تسهیل شروع کار وتجهیز کارگاه تقاضای دریافت بخشی ازمبلغ قرارداد را بعنوان پیش پرداخت مینماید.این مبلغ معمولا حداکثر ۲۵ درصد از مبلغ کل قرارداد است.کارفرما ازجهت اطمینان از انجام کارتوسط پیمانکار،مبلغ پیش پرداخت را درقبال ارائه ضمانت نامه معادل وجه آن پرداخت مینماید.چنانچه پیمانکار از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد،وجه پرداختی از ضمانت نامه ارائه شده برداشت میشود.

۳- ضمانت نامه انجام تعهدات

تعهد اصلی پیمانکار انجام کار بر موضوع پیمان است.درصورتیکه پیمانکار ازتعهدات اصلی یا فرعی خود تخلف نماید،به تناسب هریک از آنها با ضمانت اجرای تمهید شده مواجه میشود.

گاهی این ضمانت اجراها برای ایجاد تعادل در قرارداد کافی نیست.و باید پشتوانه مالی نیز برای یکی ازطرفین ایجاد التزام کند.

اخذ ضمانت نامه بانکی در قرارداد پیمانکاری به همین منظور است.که در صورت ایفا نکردن پیمانکار به تعهدات خود،کارفرما بتواند مطالبات احتمالی خود را از وی وصول کند.

۴-ضمانت نامه حسن انجام کار

بین انجام کار وحسن انجام کار باید تمایز قائل شد.طبق شرایط عمومی پیمان،پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را به عهده دارد.ضمانت نامه حسن انجام کار تضمین  و وثیقه ای است که موجب اجرای صحیح قرارداد وتعهدات تضمین میگردد.

۵-ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

در قراردادهای پیمانکاری کارفرما با استناد به قرارداد و صورت وضعیت های ارائه شده توسط پیمانکار مبالغی به وی میپردازد.ولی در هرمرحله از پرداخت درصد مشخصی از آن را به منظور اطمینان از حسن انجام کار کسر ونگهداری میکند.و پس از تحویل قطعی درصورت عدم وجود نواقص مبالغ یاد شده را به پیمانکار مسترد می نماید.پیمانکار پس از تحویل یا در هر مرحله میتواند نسبت به دریافت وجه کسور یاد شده اقدام کند.و آن درصورتی است که معادل مبلغ آنها ضمانت نامه به کارفرما تسلیم نماید.

مطالبه وجه ضمانت نامه از طرف کارفرما موکول به وجود نواقصی در کار و تخلف پیمانکار است.

دعوای کاهش ضمانت نامه انجام تعهدات

در برخی مواقع پیش می آید که مبلغ پیمان کاهش می یابد.مانند زمانیکه کارفرما نمیتواند قسمتهایی از کارگاه را تحویل دهد.لذا بخشهایی از کارگاه از تعهدات پیمانکار حذف میشود.در این حالت مبلغ پیمان کاهش می یابد.پس ضمانت نامه هایی که پیمانکار براساس مبلغ اولیه به کارفرما تسلیم نموده باید کاهش یابد.

ماده ۲۸شرایط عمومی پیمان نیز به این مورد به صراحت اشاره نموده است.چنانچه کارفرما با این کاهش موافقت ننماید پیمانکار میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.در اینگونه مواقع دعوای کاهش ضمانت نامه انجام تعهدات مطرح میگردد.

دعوای آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات

اصولا تضمین های پیمانکار باید آزاد شود.مگر در موارد استثنایی که ممکن است از طرف کارفرما وجوه آنها ضبط و به خزانه دولت واریز گردد.

تضمین انجام تعهدات پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد می شود.منظور از تصویب صورت مجلس تحویل موقت،عدم مشاهده عیب و نقص در کارها است.چنانچه درصورت تصویب صورت مجلس تحویل موقت،کارفرما از آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات امتناع نماید،میتوان طرح دعوا نمود.

دعوای مطروحه تحت عنوان الزام کارفرما به آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات می باشد.

در برخی مواقع ممکن است کارفرما قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.و در راستای فسخ پیمان نسبت به ضبط ضمانت نامه اقدام نماید.چنانچه پیمانکار نسبت به فسخ پیمان اعتراض داشته باشد میتواند همزمان با اعتراض،آزاد سازی ضمانت نامه را نیز بخواهد.

دعوا آزاد سازی ضمانت نامه حسن انجام کار

آزاد کردن تضمین حسن انجام کار بدین نحو می باشد.نصف مبلغ ضمانت نامه پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر پس از تحویل قطعی مسترد میگردد.

بنابراین…..

آزاد کردن ضمانت نامه حسن انجام کار یکجا و دفعتا صورت نمی گیرد.دعوای مذکور زمانی مطرح میشود که کارفرما علیرغم تصویب صورت وضعیت قطعی وتحویل قطعی،از استرداد آن خودداری مینماید.

دربرخی مواقع هم،کارفرما خود را محق به فسخ قرارداد میداند.و ادعا مینماید که پیمانکار موضوع پیمان را به نحوصحیح انجام نداده است.پیمانکار میتواند به فسخ پیمان از سوی کارفرما اعتراض نماید.

همچنین میتواند همزمان با طرح دعوای اعتراض به فسخ پیمان آزادسازی ضمانت نامه حسن انجام کار را نیز بخواهد.

تقاضای صدور دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی

ممانعت از وصول ضمانت نامه بانکی از طریق دادگاه امکان پذیر است.هنگامیکه کارفرما به ناحق قصد وصول وجه ضمانت نامه بانکی پیمانکار را دارد، به ویژه از زمان فسخ پیمان، پیمانکار حق دارد ضمن تقاضای دستور موقت از دادگاه ،موقتا از ضبط ضمانت نامه بانکی به وسیله کارفرما جلوگیری کند.دادگاه پس از احراز  این امر،ضمن موافقت با درخواست پیمانکار،تا رسیدگی به دعوای اصلی وصدور حکم به بانک ضامن دستور مینماید،ازپرداخت وجه به کارفرما خودداری نماید.

دراینصورت بانک مزبور به استناد دستور موقت دادگاه،از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی به کارفرما استنکاف میکند.

نحوه درخواست دستور موقت از دادگاه

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست میشود.درخواست دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا،ضمن اقامه دعوا یا پس از آن صورت گیرد.

به موجب ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی از خواهان تامین مناسبی بگیرد.منظور از تامین، مالی است که دادگاه از پیمانکار در اختیار میگیرد.که درصورت اثبات ادعای واهی وی علیه خوانده، خوانده بتواند از آن طریق خسارت خود را جبران کند.

معمولا طبق رویه حاکم بر دادگاهها میزان تامین بین ده تا بیست درصد مبلغ ضمانت نامه بانکی است.اما کمتر و بیشتر از میزان فوق هم بعضا مشاهده شده است.مالی که پیمانکار جهت خسارت احتمالی باید تودیع کند میتواند وجه نقد،وثیقه ملکی وحتی ضمانت نامه بانکی باشد.

دستور موقت با صدور رای بدوی،حتی اگر علیه پیمانکار باشد منتفی نمیشود،بلکه صدور رای نهایی پابرجا میماند.اجرای دستور موقت مستلزم تائید رئیس حوزه قضایی است.

لغو قرار دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی

قرار دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.در ماده ۳۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی طرف دعوا میتواند تامین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد.دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.تامینی که از کارفرما گرفته میشود باید متناسب با موضوع دستور موقت باشد.اما نوع آن مقید نشده و بنابر صلاحدید دادگاه است.

دستور موقت یکی از موضوعات حائز اهمیت و پرکاربرد در آیین دادرسی مدنی میباشد که چنانچه تمایل به کسب اطلاعات کامل تری در این زمینه دارید به مقاله دستور موقت مراجعه نمایید.

دعوای الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت نامه بانکی ضبط شده

طبق ماده۳۴و۳۵شرایط عمومی پیمان کارفرما ضمانت نامه هایی جهت انجام تعهدات وحسن اجرای کار از پیمانکار اخذ مینماید.حسن نیت طرفین ایجاب میکند پیمانکار به کلیه تعهدات خود ناشی از پیمان وفا کند.وکارفرما نیز علاوه برپرداخت مطالبات پیمانکار درموعد مقرر،تضمینهای او را پس از پایان کار وبه هنگام تسویه حساب آزاد نماید.

اما گاهی ممکن است در اثر نقض تعهدات قراردادی از جانب پیمانکار یا سوءتفاهم هریک ازطرفین پیمان،اختلافی بین آنان بروز نماید.وکارفرما مبادرت به ضبط و وصول تضمینهای پیمانکار بنماید.اینجاست که چالش اصلی بین دو طرف پیمان به وجود می آید و کار به اختلاف وسپس حل اختلاف میکشد.

چنانچه پیمانکار نسبت به ضبط ضمانت نامه بانکی اعتراض داشته باشد وکارفرما را محق نداند،میتواند ازطریق مراجع قضایی اقدام نماید.دعوای پیمانکار تحت عنوان دعوای الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت نامه بانکی ضبط شده میباشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 8 امتیاز: 3.8)

43 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سعید محمد پور
  دسامبر 14, 2020 5:09 ب.ظ

  باسلام وعرض ادب. در حوزه ضمانتنامه های قراردادهای پیمانکاری سوالی داشتم.اینکه آیا کارفرما می تواند به جایگزینی تضمین های تادیه پیش پرداخت از سفته استفاده نماید؟

  پاسخ
  • بله در صورتی که مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز گردد و بانظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه و خرید مصالح برسانند.پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه واریز پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت، حق ندارد آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی خارج نماید.

   پاسخ
 • خرید shadowland
  فوریه 23, 2021 10:28 ب.ظ

  وای خیلی خوبه ساییتون

  پاسخ
 • آیا کارفرما می تواند کل ضمانت نامه پیش پرداخت را بدون کم کردن مبلغ کسر شده بابت پیش پرداحت را از بانک طلب کند (به نفع خود ضبط کند) و یا طبق دستور عمل پیش پرداخت عمل نکند و بعد که وارد مشکلات شود و پروژه پیش نرود و خاتمه پیمان دهد و بابت بدهی پیمانکار ضمانت نامه را به نفع خود ضبط کند آیا این عمل تخلف نیست چون ضمانت نامه ضامنینی دارد که بدلیل تخلف کارفرما اسیب می بینند
  آیا کارفرما می تواند ضمانت نامه پیش پرداخت را بجای دیگر بدهی ها ی که درقالب ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن انجام کار است ضبط کنند که بخشی از آن را درصورت وضعیت ها گرفته به نفع خود ضبط کند

  پاسخ
 • قادر جعفرزاده
  ژوئن 9, 2021 12:21 ب.ظ

  باسلام
  در صورتیکه پیمانی فسخ گردد آیا پیمانکار می تواند بجای ضبط ضمنانتنامه حسن انجام تعهدات مبلغ مربوطه را نقدا به حساب کارفرما واریز کند و درخواست آزادسازی ضمانتنامه را نماید ؟

  پاسخ
 • با سلام . آیا در قرار داد خرید و نصب و راه اندازی آسانسور خانگی به مبلغ حدود 200 میلیون تومان نیاز به گرفتن ضمانت نامه ها هست و عرف می باشد ؟

  پاسخ
 • کمال دامن کش
  سپتامبر 4, 2021 2:31 ب.ظ

  سلام آیا کارفرما میتونه بعد از سه ماه با نبست قرارداد ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیمانکار را ضبط کند دلیل نبستن قرارداد پیمانکار گران شدن مصالح باشد

  پاسخ
 • آیا مقام قضایی میتواند در اجراییه های صادره ضبط ضمانت نامه و برداشت از محل آن را از کارفرما تقاضا کند
  در حالیکه ضمانت نامه مربوط به قرارداد خاص فی‌مابین کارفرما و پیمانکار باشد

  پاسخ
 • سلام.پس از ابطال ضمانت نامه های بانکی بابت قراردادهای پیمانکاری، سفته های ضمانت نامه رو از بانک گرفتم. آیا لازمه قراردادهای مربوطه رو نیز از بانک بگیرم و پاره کنم؟

  پاسخ
 • ايا دادن صورت وضعيت بعد از تحويل موقت جهت درخواست ازاد سازي ضمانتنامه حسن انجام تعهدات الزامي ميباشد
  كارفرما طبق تبصره ١ ماده ٣٤ شرايط عمومي پيمان به دليل عدم ارايه صورت وضعيت از ازاد كردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات امتناع ميكند

  پاسخ
 • سلام آیا در شرکت مسئولیت محدود، برای سفته به عنوان وثیقه ضمانت نامه، تمام شرکا باید پشت سفته را امضا کنند؟ حتی اگر سرمایه شرکت بیش از مبلغ ضمانت نامه باشد؟

  پاسخ
  • سلام بله

   پاسخ
  • مجتبی نظام الاسلامی
   مارس 20, 2022 10:26 ق.ظ

   باتوجه به دوره تضمین اگر کارفرما دراین دوره قصوری از پیمانکار ببیند و به پیمانکار جهت رفع نواقص ابلاغ ننمایید و مستقیما کار را خود یا پیمانکار دیگر واگذار نمایید آیا می تواند ضمانتنامه کسور وجه الضمان راضبط کند.

   پاسخ
 • سلام ، اگر طلب پیمانکار بیشتر از مبلغ ضمانت نامه باشد میتوان با درخواست کتبی زودتر از موعد نسبت به ازاد سازی ضمانت نامه اقدام کرد یعنی قبل از تحویل قطعی پروژه؟

  پاسخ
 • محمد پاداشی
  دسامبر 15, 2021 7:40 ب.ظ

  سلام در مناقصه ای نفز اول شدیم و 3 روز پس از مهلت قانونی ضمانت نامه حسن انجام کار مراجعه نمودیم و منوجه شدیم پیمان به نفر دوم واگذارشده است. آیا کارفرما کل مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصات را ضبط میکند یا ما به التفاوت نرخ اعلامی نفر اول و دوم را ؟

  پاسخ
  • با دفتر تماس بگیرید

   پاسخ
   • با سلام
    پدر من دو سال پیش فوت شدند اما سال ۷۸ ضمانت نامه حسن انجام کارشون ضبط شد چون قیمت آهن آلات یکدفعه چند برابر شد و در دادگاه هم با اینکه کارشناس حق رو به ایشون داد اما نهایتا دادگاه به نفع کارفرما رای صادر کرد،میخواستم بپرسم ما الان حقی بابت الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت داریم یا خیر
    با تشکر

    پاسخ
 • باسلام
  اگر یک پیمانکار همزمان دو قرارداد جاری با کارفرما داشته باشد اگر دریکی از قراردادها براساس قرارداد پیمانکار جریمه شود و مبلغ جریمه از ضمانت نامه های ان قرارداد بیشتر باشد ایا کارفرما مجاز است مازاد مبلغ جریمه را از ضمانت نامه های قرارداد دیگر کسر نماید

  پاسخ
 • آیا تسلیم تضمین انجام تعهدات به کارفرما به منزله جاری شدن پیمان می باشد؟

  پاسخ
 • عابدین محمدی
  ژوئن 19, 2022 10:08 ق.ظ

  سلام
  آیا وجه واریزی به حساب کارفرما بابت تضمین شرکت در مناقصه می‌تواند به اسم شخص واریز کننده صادر شود یا باید واریز کننده شرکت باشد؟؟؟

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست