تقاضای صدور سند مالکیت اعیانی

 

اگر فردی که نسبت به زمینی مالکیت رسمی و قانونی دارد و ملک او درجریان ثبت باشد حق احداث اعیانی و دریافت سند مالکیت آن را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار نماید، دارنده حق اعیانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به اعیان احداثی خود را بنماید.
صدور سند مالکیت نسبت به اعیانی احداثی متقاضی ، منوط به اتمام تشریفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای صدور سند مالکیت اعیانی
متقاضی باید تقاضای خود مبنی برصدور سند مالکیت اعیان را به همراه با مدارک زیر به ثبت محل تسلیم دارد:
الف) اصل سندی که به موجب آن حق احداث اعیانی و دریافت سند اعیان رسما به او واگذار شده
ب) فوتوکپی شناسنامه خود
ج) مشخصات کامل و آدرس مجاورین و واگذار کننده حق اعیانی

مراحل صدور سند مالکیت اعیانی

پس از وصول تقاضا از طرف متقاضی ، رئیس ثبت آن را بررسی و دستور ثبت و ارجاع آن به یکی از نمایندگان را صادر مینماید. نماینده پرونده را بررسی و پس از حصول اطمینان از عدم صدور سند مالکیت نسبت به اعیان ، روز معاینه محل راتعیین و مراتب را طی اخطاری خطاب به مجاورین و واگذار کننده حق اعیانی و متقاضی اعلام مینماید.
در روز تعیین حدود متقاضی به ثبت مراجعه می نماید تا نماینده و نقشه بردار را به محل وقوع ملک ببرد پس از حضوردر محل وقوع ملک ، متقاضی حدود ملک را معرفی و نماینده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعیانی تطبیق و نقشه بردار حدود نقشه ملک را برداشت و اعیان احداثی را به قیمت منطقه ای ارزیابی می نماید. سپس نماینده صورتجلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالکیت اعیان را تهیه و امضاء نموده و همراه با نقشه ملک به استحضار رئیس اداره میرساند.
رئیس ثبت گذارش نماینده را ملاحظه و صورتجلسه تعیین حدود رابررسی و پیش نویس مالکیت را با پرونده کنترل نموده در صورتی که اشکالی به نظرش نرسید دستور میدهد صورتجلسه تعیین حدود در دفتر اندیکاتور ثبت شود و حسابداری فوق العاده مأموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار را پرداخت نماید.
پس از این مراحل سند مالکیت اعیانی به مالک تسلیم میگردد.
 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی درصدور سند مالکیت اعیانی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست