تقاضای صدورسند مالکیت به نام ورثه

وراث میبایست تقاضای خود را به ضمیمه مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وراثت و فرم 19مالیاتی و سند با مالکیت مورث به اداره ثبت مربوطه ارائه نماید. پس از ثبت تقاضا و ارسال آن به دفتر املاک ، مدارک ابرازی بررسی و کنترل میشود سپس میبایست سهم الارث ورثه طبق گواهی حصر وراثت یا توافق نامه رسمی ورثه توسط مسول دفتر املاک معین گردد سپس پیش نویس سند مالکیت جدید به نام ورثه به وسیله متصدی دفتر املاک تهیه و در دفتر املاک ثبت میگردد.
پس از گواهی دفتر املاک بازداشتی میبایست پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده امضاء گردد و دستور ابطال سند مالکیت اولیه توسط مسئول مربوطه صادرشود.
پس از طی نمودن این مراحل پرونده به حسابداری ارجاع میشودو متقاضی می بایست جهت پرداخت بهاء دفترچه های سند مالکیت اقدام نماید . سپس پرونده نزد مسئول مربوطه ارسال میشود تا ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده امضاء و پرونده به بایگانی جهت ثبت اسناد در دفتر تسلیم سند و پلمپ و تحویل آن به متقاضی و ضبط پرونده ارسال میگردد.

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در صدورسند مالکیت به نام ورثه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست