قرارداد وکالت قراردادی جایز است

قرارداد وکالت قراردادی است که به موجب آن موکل برای انجام امور  قضایی و اداری به وکیل دادگستری نیابت و نمایندگی می دهد. قرارداد وکالت عقدی است جایز، به این معنی که هر یک از طرفین می تواند هر زمان که بخواهد قرارداد وکالت را فسخ کند. عزل وکیل پایه یک دادگستری یکی از موارد فسخ عقد وکالت از سوی موکل است که در ماده ی 679 قانون مدنی به آن تصریح شده است، مطابق این ماده: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

وکالت در دعاوی نیز از همین قاعده پیروی می نماید و موکل می تواند، علی الاصول در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را عزل نماید.

موارد لازم الرعایه در عزل وکیل دادگستری

1- مطابق ماده ی37 قانون آئین دادرسی مدنی موکل مکلف است، اگر وکیل خود را عزل نماید، مراتب را به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. در غیر اینصورت اقدامات وکیل در حدود وکالت تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده همچنین ابلاغیه های دادگاه در حق موکل موثر خواهد بود.

2- اگر عزل وکیل دادگستری شفاهی باشد مطابق ماده ی 37 قانون فوق باید در صورتجلسه ی دادگاه قید و به امضای موکل برسد.

3- در مواردی ممکن است عزل وکیل دادگستری به موجب سند رسمی یا عادی و یا اعلام کتبی ضمن لایحه ی تقدیمی به دادگاه انجام گیرد که در هر صورت مطابق ماده ی 37 قانون آئین دادرسی مدنی این امر مانع جریان دادرسی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید :  حدود اختیارات وکیل پایه یک دادگستری در امر دادرسی

عزل وکیل دادگستری و تجدید جلسه ی دادرسی

مطابق ماده ی 40 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت عزل وکیل چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی بر تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

البته عزل وکیل دادگستری، با توجه به ماده 43 قانون جدید آئین دادرسی مدنی و با لحاظ ماده ی 40 قانون مزبور، در صورتی موجب تجدید جلسه می باشد که جلسه برای اخذ توضیح مقرر شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

وکالت عقدی جایز است، که هر کدام از طرفین یعنی وکیل یا موکل حق فسخ آن را دارند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 7 امتیاز: 2.9)
فهرست