قانون داوری تجاری بین المللی

طرفین اختلاف ممکن است در موافقت نامه داوری شرایط شکلی یا محتوایی خاصی را برای رای داوری مقرر نمایند. مثلاً اگر مقررات داوری آنسیترال به عنوان مقررات ناظر به داوری انتخاب شده باشد، ماده 34 آن شرایط خاصی را برای رای مقرر کرده است. در فقدان هرگونه توافق، شرایط شکلی و محتوایی رای براساس مقررات قانون حاکم بر فرآیند داوری تعیین می شود. این شرایط که حالت استاندارد یافته به شرح زیر بیان می شود. (قانون داوری تجاری بین المللی)

قانون داوری تجاری بین المللی

  1. مکتوب بودن رای داوری : کتبی بودن رای داوری در بند (1) ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. همین امر در بند (2) ماده 34 مقررات داوری آنسیترال نیز تصریح شده است. هرچند طبق ماده 6 قانون تجارت الکترونیک ایران، «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است»، رای بهتر است به صورت غیرالکترونیکی تنظیم شود، زیرا اگر بنا باشد که رأی مطابق کنوانسیون نیویورک مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد، در کنوانسیون مزبور صرفاً از کتبی بودن به معنای سنتی و غیرالکترونیکی صحبت شده است.
  2. امضای رای به وسیله داوران: پس از تنظیم رأی، داوران باید رأی را امضا کنند. در بند (1) ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی آمده است که «رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد». هرگاه دیوان داوری متشکل از داور واحد باشد، داور واحد رأی را امضاء می کند. اما اگر دیوان داوری متشکل از داوران متعدد باشد، در این صورت باید اکثریت داوران آن را امضاء کنند و علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود. چنانچه داوران نتوانند به اکثریت دست پیدا کنند، مثل اینکه هر کدام از داوران نظر جداگانه داشته باشند، در این صورت دیوان داوری قادر نخواهد بود که رای صادر کند و در نتیجه داوری به بن بست می رسد.
  3. تاریخ و مکان صدور رای داوری: زمان و مکان صدور رای باید در متن رای گنجانده شود. زمان و مکان صدور رای دارای تبعات حقوقی است. زمان صدور رای یعنی تاریخی که رای صادر شده است. بعد از آن تاریخ، فراغ داور تحقق می یابد و آنها دیگر مجاز نیستند که در رای دخالت کنند مگر در موارد استثنایی برای تصحیح، تکمیل و تفسیر رای. همچنین در بسیاری از مقررات داوری، داوران موظف اند ظرف مدت مشخصی رای خود را صادر کنند. به عنوان نمونه در بند (1) ماده 30 مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی آمده است: «دیوان داوری باید ظرف شش ماه رای نهایی خود را صادر کند». این مهلت از تاریخ درج آخرین امضاء ذیل ارجاع نامه (اقرارنامه) داوری توسط داوران یا طرفین شروع می شود. مکان صدور رای نیز بر مبنای تابعیت داوران، از نظر تبعات حقوقی اهمیت زیادی دارد.
  4. دلایل استناد رأی: داوری یک نوع رسیدگی قضایی است و در نتیجه رای داوری باید مستند به دلایل صادر شود.اما ذکر این دلایل در متن رای باعث اطمینان خاطر از صدور رای براساس اصول قضایی شده و امکان کنترل آن را فراهم می سازد. در هر حال، در مورد لزوم ارائه دلایل استنادی در متن رای بین نظام های حقوقی وحدت نظر وجود ندارد.بیشتر کشورها مقرر می کنند که رای داوری باید اصولا متضمن دلایل استنادی باشد. این شرط در قانون نمونه آنسیترال مقرر شده است و کشورهایی که این قانون را پذیرفته اند از این روش پیروی می کنند. در بند (2) ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی به عنوان یک اصل کلی مقرر شده که « کلیه دلایلی که رای بر آنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود». اینکه تا چه حدی دلایل باید به صورت تفصیلی و با جزئیات ارائه شوند در قانون مقرره خاصی وجود ندارد. به نظر نمی رسد که بیان کلی دلایل کفایت کند و ضرورتی نداشته باشد که کلیه جزئیات و استدلال های داوران در رسیدن به نتیجه در رای ذکر شود. اصل کلی لزوم ذکر دلایل استنادی در متن رای با دو استثنا مواجه است. اول جایی است که طرفین توافق می کنند که رای بدون ذکر دلیل صادر شود. در این صورت نیازی به ذکر دلایل استنادی در رای نیست. دوم جایی که طرفین نسبت به موضوع اختلاف مصالحه و سازش می کنند و سازش مزبور در قالب رای داوری مسجل می گردد.
  5. ثبت رای: در برخی از نظام های حقوقی مقرر شده است که دیوان داوری موظف است رای داوری را در نزد دادگاه ملی ثبت کند و یا یک نسخه آن را نزد دادگاه تودیع نماید. در داوری قانون نمونه داوری آنسیترال چنین شرطی مقرر نشده است و در نتیجه در داوری تجاری بین المللی نیز چنین تکلیفی مقرر نشده است. چنانچه در کشور مقر داوری چنین الزامی وجود داشته باشد، دیوان داوری موظف است تکلیف به ثبت رای یا تودیع آن را مطابق با مقررات کشور مقر داوری انجام دهد.این تکلیف به صراحت در بند (7) مقررات داوری آنسیترال آمده است: «اگر به موجب قوانین داوری کشوری که رای در آن صادر می گردد، رای باید توسط دیوان داوری به ثبت برسد، دیوان داوری ظرف مهلت مقرر در قانون، رای را ثبت خواهد کرد».
  6. ابلاغ رای: در اسناد بین المللی و در نظام های حقوقی گوناگون این تکلیف برای دیوان داوری یا سازمان داوری مربوط مقرر شده که باید رای داوری را به طرفین ابلاغ نمایند. بند (4) ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر می دارد: «پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود». نحوه ابلاغ رای همانند ابلاغ سایر اوراق مطابق با ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی انجام می شود. از طریق ابلاغ رای نه تنها طرفین نسبت به مفاد رای مطلع می شوند بلکه می توانند به رای اعتراض کنند.
بیشتر بخوانید :  چگونگی معافیت از خدمت نظام وظیفه 

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت  در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست