رسیدگی در دیوان عدالت اداری

رسیدگی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب بدوی دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. اما این امر مطابق تبصره ذیل این ماده استثنائی دارد و آن اینکه پرونده ای که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. ( رسیدگی در دیوان عدالت اداری )

شعب دیوان عدالت اداری به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی او، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد که این امر در ماده 17 قانون فوق آمده است.

مطابق ماده19 قانون دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان ده هزار تومان و در شعب تجدیدنظر بیست هزار تومان است. ( رسیدگی در دیوان عدالت اداری )

رسیدگی در دیوان عدالت اداری

با توجه به تبصره ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود.

به طور کلی ترتیب درخواست، رسیدگی و صدور رأی در مرحله بدوی در دیوان عدالت اداری ذیل مواد 16 الی 33 و مواد 41 الی 64 قانون دیوان عدالت اداری آمده است.

رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ماده 65 الی 79 قانون دیوان عدالت اداری به طرز رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اشاره دارد که در ذیل به طور مختصر به آن اشاره خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید :  اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. ( رسیدگی در دیوان عدالت اداری )


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی وکیل های مجرب و متخصصی در زمینه دعاوی دیوان عدالت اداری دارد که همواره یارای شما جهت دفاع و پیگیری شکایات خواهد بود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست