دعوت همزمان وکیل

الزام به حضور وکیل دادگستری در دادگاه

وکیل پایه یک دادگستری نظر به اینکه به جای اصحاب دعوا تلقی می گردند باید کلیه اقدامات و اعمالی را که آنها قانوناً می بایست یا می تواند جهت احقاق و تحفیظ حقوق موکل خود معمول دارند، در زمان لازم، به وکالت از موکل انجام دهند. ( دعوت همزمان وکیل )

از جمله آنکه وکیل مکلف است در هنگام محاکمه حضور داشته باشد مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند و جهات عذر موجه در ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده که عبارتند از : «1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم 2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود 3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد 4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.»

دعوت همزمان وکیل

تکلیف وکیل دادگستری در صورت دعوت همزمان در دو دادگاه

به موجب ماده ی 42 قانون آئین دادرسی مدنی :«در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.»

نکته ی قابل ذکر اینکه در تشخیص همزمانی، مدت عرفی لازم برای جابجایی بین دو دادگاه، ولو در یک حوزه قضائی باید در نظر گرفته شود. ( دعوت همزمان وکیل )

بنابراین در صورتیکه وکیل پایه یک دادگستری در دو دادگاه کیفری و حقوقی دعوت شده باشد می بایست در دادگاه کیفری حاضر شود و در دادگاه حقوقی قبل از روز جلسه رسیدگی، لایحه بگذارد.

بیشتر بخوانید :  وکالت دادگستری

تبصره: البته باید توجه داشت که وکیل در صورت فوق زمانی می تواند در دادگاه حقوقی لایحه بگذارد که وکالت در توکیل نداشته باشد و یا وکیل دیگری چه به صورت منفرداً یا متفقاً در پرونده نباشد.

و چنانچه وکیل پایه یک دادگستری در دو دادگاه حقوقی به صورت همزمان دعوت شده باشد می بایست در دادگاهی که وقت رسیدگی آن زودتر ابلاغ شده است حاضر شود و در دادگاه حقوقی دیگر نیز قبل از روز رسیدگی لایحه بگذارد و البته در صورتی می تواند در دادگاه حقوقی دوم لایحه بگذارد که تبصره مارالذکر را رعایت کرده باشد.

ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ی 42 قانون آئین دادرسی مدنی

مطابق ماده 78 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ی 42 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت وکیل به مجازات انتظامی درجه 3 می باشد بدین معنی که وکیل دادگستری در این صورت به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می گردد. ( دعوت همزمان وکیل )

وکیل پایه یک دادگستری مطابق قانون ملزم است در جلسه ی دادرسی دادگاه حضور پیدا کند و در مواردی که به حضور در بیش از 2 دادگاه دعوت می شود نیز باید مطابق ماده ی 42 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 2)
فهرست