دعوای فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل عدم پرداخت اقساط یا ثمن قرارداد

با استناد به ماده ۱۶ قانون پیش فروش ساختمان باید گفت که از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که در پیش فروش آپارتمان معمولا ثمن قرارداد به صورت اقساطی به پیش فروشنده پرداخت می شود. اقساطی بودن ثمن قرارداد از طرفی موجب بالا بردن قدرت خرید پیش خریداران می گردد اما از طرف دیگر ، پیش فروشنده را با خطر عدم پرداخت اقساط مواجه می کند.

دو طرف می توانند برای تاخیر در پرداخت اقساط و یا ثمن ملک پیش فروش شده وجه التزامی قراردهند . همچنین ممکن است پیش فروشنده در قرارداد شرط کند که عدم پرداخت به موقع بهای قرارداد موجب ایجاد حق فسخ برای او خواهد بود. با این حال در بسیاری از قراردادهای پیش فروش چنین شروطی درج نمی شود. قانون برای حمایت از پیش فروشنده در این موارد ترتیبی را در نظر گرفته که بر اساس آن پیش فروش یا پیش فروشنده حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند.

در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد پیش فروش ، پیش فروشنده  باید موضوع عدم پرداخت اقساط را کتباً به دفتر خانه تنظیم کننده پیش فروش اعلام کند. دفتر خانه ملکف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

پس از آنکه پیش فروشنده اقدام به فسخ نمود میتواند دادخواست تایید فسخ قرارداد را به دادگاه صالح تقدیم کند. دعوای فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل عدم پرداخت اقساط پیش فروشنده به طرفیت پیش خریدار مطرح می شود.

اگر چه بر اساس ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان حل کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده ی هیات داوری است ، اما از آن جا که تاکنون آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه نشده است بنابراین در حال حاضر رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد های پیش فروش بر عهده دادگاه محل وقوع ملک است.
و رای دادگاه جنبه ی اعلامی دارد و در نتیجه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل عدم پرداخت اقساط و یا ثمن قرارداد اجرائیه صادر نمی شود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل عدم پرداخت اقساط یا ثمن قرارداد از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست