عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز میشود و متوقف نمیگردد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد از جمله :
1-فوت محکوم علیه یا حجر او
2-ادعای شخص ثالث
3-گذشت پنج سال از صدور اجراییه یا ابراز رسید محکوم له مبنی بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل یا توقیف اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، توقیف اجرا و نیز ابطال اجرائیه مطابق قوانین صورت خواهد پذیرفت.
4-ادعای مجعولیت سند رسمی در مراجع قضایی پس از صدور قرار مجرمیت و موافقت دادستان با قرار مجرمیت (ماده 99 ق.ث)

نحوه طرح دعوای توقف عملیات اجرایی ثبت:

-مرجع صالح به رسیدگی
این درخواست میباستی از دادگاه صلاحیت دار محلی که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است صورت بگیرد. دعوای توقیف عملیات اجرایی میبایست همراه با درخواست ابطال اجراییه توأم گردد.
در صورتی که خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون اینکه ابطال اجراییه درخواست شود پس از اقامه دعوی اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمی (27/6/1322) صادر خواهد کرد و اگر بدون اقامه دعوا در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده ، دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.

روند توقیف عملیات اجرایی ثبت

به محض وصول قرار توقیف عملیات اجرایی ، اقدامات بعدی اجرا متوقف میشود. اگر قبل از صدور قرار مالی از بدهکار، بازداشت نشده باشد چنانچه تمام موضوع لازم الاجرا به عنوان تأمین در صندوق دادگستری نقدأ پرداخت شده باشد مال بازداشتی آزاد میشود و مراتب به دادگاه صادر کننده قرار اعلام میشود که در صورت رد قرار یا صدور حکم بر بی حقی خواهان قرار وجوه سپرده شده را بابت طلب بستانکار ارسال دارند ، در صورت صدور حکم بدوی بر بی حقی خواهان قرار اگرچه ضمن صدور حکم خواهان الغاء شده باشد عملیات اجرایی تعقیب میشود و الا تعقیب عملیات اجرایی موکول به صدور و ابلاغ حکم قطعی خواهد بود.
(بند227 مجموعه بخش نامه های ثبتی)

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای توقف عملیات اجرایی ثبت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست