انواع وصیت نامه

در ماده 276 قانون امور حسبی برای وصیت نامه ی قابل پذیرش در دادگاه ها سه شکل پیش بینی شده است:

1- خود نوشت   2- رسمی  3- سری

به دلالت ماده 278 قانون امور حسبی: وصیت نامه رسمی وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

مطابق با ماده 278 قانون امور حسبی: وصیت نامه خود نوشت وصیتی است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.

با توجه به ماده 279 قانون امور حسبی: وصیت نامه سری وصیتی است که ممکن است به خط موصی یا شخص دیگری باشد که در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و پس از تنظیم بعنوان امانت در اداره ثبت اسناد و یا دفترخانه رسمی که نمایندگان آنها محسوب می شوند سپرده می شوند و موصی هر زمان که خواست به ترتیبی که بر استرداد امانتی مقرر است استرداد نماید.

لازم به ذکر است که کسی که سواد ندارد نمی تواند وصیت نامه سری تنظیم نماید. و نیز شخصی که نمی تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکتی که وصیت نامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را در حضور او نوشته است.

تنفیذ وصیت نامه

نکه قابل توجه این است که وصیت نامه رسمی غیرقابل خدشه است و ورثه نمی تواند نسبت به آن اعتراض نمایند.

بیشتر بخوانید :  نکاتی در مورد قانون تملک آپارتمانها

اما در رابطه با وصیت نامه سری و خودنوشت باید گفت که این نوع وصیت قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه می باشند.

شیوه ی اعتراض تنفیذ وصیت نامه سری و خودنوشت که نام دیگر آن وصیت نامه عادی است.

به طریقه ی زیر است:

شخصی که وصیت به نفع او شده است دادخواست تنفیذ وصیت نامه علیه وارثی که مخالف وصیتی که به نفع او شده هستند را می دهد و دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دادخواست دادگاه آخرین محل اقامت متوفی است.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست تنفیذ وصیت نامه:

1- کپی وصیت نامه

2- عند اللزوم شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناسی و در صورت داشتن وکیل برگه وکالتنامه هم باید ضمیمه شود

لازم به ذکر است که دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دادخواست اصل وصیت نامه را می خواهد که در صورت همراه نداشتن دادخواست تنفیذ وصیت نامه را رد می نماید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست