دعوای تغییر اسم

مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر نام کوچک دادگاه محل اقامت متقاضی (خواهان میباشد بدین نحو که متقاضی باید در خواست خود را در قالب دادخواست به دادگاه محل اقامت خود به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان یا بخش صادر کننده سند سجلی طرح و اقامه کند.

هر یک از اشخاص می تواند با رعایت موارد نام های قابل تغییر با مراجعه به اداره ثیت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند :

  • اشخاص 18 سال به بالا
  • افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند.
  • پدر یا جد پدری با رارئه شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از 18 سال.
  • سرپرست قانونی (قیم،امین،وصی)برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

همچنین لازم به ذکر می باشد برای تغییر نام می توان به ادارات ثبت احوال سراسر کشور مراجعه کرد.

و همچنین تنظیم و تسلیم در خواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع می باشد که در مواردی از این قبیل پس از پذیرفتن درخواست و ارسال آن به اداره مربوطه (محل صدور شناسنامه) و مطرح کردن آن در هیات حل اختلاف اقدامات لازم انجام می شود و نتیجه ی آن به اداره ی ارسال کننده متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر می باشد چنانچه درخواست تغییر نام به ادارات ثبت احوال تسلیم شود در هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه رای صادر می شود. با توجه به موارد ذکر شده باید گفت موافقت با تغییر نام موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود و پس از وصول رای هیات حل اختلاف به شرح ذیل اقدام می شود :

در صورتی که رای صادره به نفع متقاضی صادر شده باشد پس از رویت متقاضی تقاضای اجرا نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد. اما آنچه رای صادره علیه متقاضی تعویض نام در خواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رویت ان در صورت تمایل می تواند به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر 10 روز از تاریخ ابلاغ می باشد نسبت به تصمیم گرفته شده به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای تغییر اسم با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست