وکیل متخصص دعاوی ملکی می گوید از ظاهر ماده ۸۰۸ قانون مدنی چنین استنباط می شود که اگر ملک بین دو شریک مشاع باشد  و یکی از شرکا سهم خود را به شخصی ثالث بفروشد شریک دیگر میتواند قیمتی را که به فروشنده پرداخت کرده است به مشتری پرداخت کند و سهم خریداری شده را به تملک خود در آورد.

چنین حالتی را در اصطلاح حقوقی اخذ به شفعه و صاحب این حق را شفیع می نامند.

شفیع می تواند از طریق اظهار نامه رسمی ، مراتب اخذ به شفعه را به خریدار و فروشنده اعلام نماید و ثمن قرارداد را به خریدار پرداخت نماید. در صورت عدم امکان تحویل وجه به خریدار و یا خود داری خریدار از دریافت وجه شفیع می توانددعوای تأئید اخذبه شفعه را مطرح و وجه را به حساب معرفی شده از سوی دادگاه واریز نماید.

در اینگونه دعاوی ملکی خواهان می تواند ضمن ارائه دادخواست دعوای تأئید اخذ به شفعه ، خواسته هایی همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به  تحویل ملک را نیز مطرح نماید.

در دعوای تأئید اخذ به شفعه شریکی که اخذ به شفعه انجام می دهد خواهان است و باید به طرفیت خریدار و شریک (فروشنده ) اقامه دعوا کند.

در دعاوی ملکی خواهان باید دعوای تأئید اخذ به شفعه را  در دادگاهی اقامه دعوا کند که ملک در محدوده آن واقع شده است.

اخذ به شفعه را خود خواهان انجام می دهد و با تایید ثمن معامله تملک خود را به طرف مقابل اعلام می کند . بعد از این که محکمه اخذ شفعه را تایید کرد و حکم قطعی گردید دیگر هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نمی شود از آن جایی که این رای فقط جنبه اعلامی دارد بنابراین اجرائیه صادر نمی شود.


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای تایید اخذ به شفعه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست