در مواردی پیش می آید که پس از انعقاد قرارداد و انجام معامله بین طرفین در خصوص خرید و فروش خودرو فروشنده جهت انتقال سند مالکیت اتومبیل به نام خریدار هیچگونه اقدامی به عمل نمی آورد.

در این صورت خریدار حق دارد با مراجعه به مرجع قضایی صالح و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو جهت اخذ سند رسمی به نام خود اقدام کند.

اهمیت سند رسمی خودرو

به موجب ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، با توجه به تعریف ماده 1286 قانون مدنی اسناد به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می شوند در رابطه با سند رسمی ماده 1287 قانون مدنی مقرر کرده است: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است.

حال وقتی که بیع نامه بین دو طرف منعقد می شود درست است که قرارداد خرید و فروش انجام شده و مالکیت منتقل می شود ولی چون در ادارات و دادگاه ها کسی که سند به نام اوست به عنوان مالک شناخته می شود لذا دلیل انتقال سند مالیکت خیلی مهم است.

بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

1- در طرح دعوای فوق باید در نظر داشت که طرح این دعوا باید به طرفیت مالک اصلی اقامه شود یعنی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه شخصی اقامه شود که سند مالکیت قبلاً به نام وی صادر شده است.

بیشتر بخوانید :  استعفای وکیل پایه یک دادگستری

2- خواسته ی دعوای فوق در دادخواست بدین شکل نوشته می شود: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده یا خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل مقوم بر ……………..ريال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی.

مرجع صالح و هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

مرجع صالح در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل با توجه به ماده ی 11 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده است و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت ندشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است.

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خوردو در مرحله ی بدوی نیز مطابق هزینه دادرسی دعاوی مالی به میزان 5/3 درصد از قیمت خواسته یعنی اتومبیل است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و کادر وکلای مجرب و متخصص آن آماده ی ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت تخصصی در زمینه ی دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول از قبیل خودرو و اموال غیرمنقول (املاک و…) می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست