دعوای اعتراض به حقوق ارتفاقی

در دعوای اعتراض به حقوق ارتفاقی، کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می باشند یا اینکه به حق ارتفاقی که مستدعی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده است و نیز خود متقاضی ثبت در صورتیکه در هنگام تحدید حدود حضور نداشته و تحدید حدود بر اساس اظهارات مجاورین به عمل آمده باشد در صورتی که مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک او برای خود قائل شده است باشد، می توانند بر اساس ماده 20 قانون ثبت ، ظرف سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بر آن اعتراض نمایند. مراحل رسیدگی و شرایط دعوای اعتراض به حقوق ارتفاقی مانند دعوای اعتراض به ثبت و تحدید می باشد.

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای اعتراض به حقوق ارتفاقی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست