دعوای اعتراض به ثبت مالکیت

منظور از اعتراض به ثبت ، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در اتفاقی ذیحق    می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است به تقاضای متقاضی اعتراض میکند.

ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که ” هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد باید از تاریخ اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید . اعتراض مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم شود.”

کسانی که حق اعتراض دارند:

با توجه به اطلاق ماده 16 قانون ثبت، هر کسی که ملک مورد تقاضای ثبت را مال خود می داند می تواند به درخواست متقاضی ثبت اعتراض کند و از این حیث محدودیتی وجود ندارد. یعنی اعتراض منحصر به فرد یا شخص خاصی نیست و هر کسی که خود را مالک عین یا منافع ملک مورد ثبت می داند می تواند به تقاضای ثبت متقاضی ثبت اعتراض کند.

مهلت اعتراض به ثبت املاک

اعتراض به ثبت باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 11 قانون ثبت به عمل آید و اعتراض قبل از موعد به تصریح ماده 87 آئین نامه اجرائی قانون ثبت که مقرر می دارد ” قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض و یا گواهی نامه جریان دعوی بین معترض ثبت پذیرفته نخواهد شد. “موثر در مقام نمی باشد .

حال اگر اعتراض در مهلت قانونی به عمل نیاید تکلیف مراجع قانونی یعنی اداره ثبت و دادگاه چیست؟ بر اساس تبصره ماده 86 آئین نامه اجرایی اصلاحی 1380 قانون ثبت، دادگاه ها در مورد دادخواستهای مربوط به اصل و حدود و حقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسلیم شده و داخل در مدت می باشد به موضوع رسیدگی و الاقرار مقتضی صادر می نمایند.

قانونا مرجع اظهار نظر در خصوص اینکه اعتراض داخل در مهلت و خارج از مهلت قانونی بوده با اداره ثبت است و دادگاه باید اینکه اعتراض در موعد بوده یا خیر را از اداره ثبت استعلام نموده و آنگاه با توجه به نظر اداره ثبت اتخاذ تصمیم نماید و قانونا خود حق ندارد در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر نماید.

 

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای اعتراض به ثبت مالکیت وقفی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست