اثبات وقوع بیع

با استناد به ماده ۳۳۹ قانون مدنی باید گفت که همین که طرفین به بیع ملک توافق کنند ، عقد بیع منعقد می گردد و به غیر از موارد خاص ، در اکثر موارد به صرف توافق طرفین ولو آن که مکتوب نشده باشد بیع تشکیل می گردد.

به گفته وکیل متخصص املاک لازم است که دعوای اثبات وقوع بیع به دنبال اثبات رابطه قراردادی بین دو طرف است هر چند نتیجه اثبات بیع می تواند مالکیت خریدار باشد ، اما دعوای اثبات بیع ممکن است به اسباب مختلف اقامه شود به عبارت دیگر مالکیت می تواند به وسیله اسباب غیر از بیع ایجاد شود.

به گفته وکیل املاک دادخواست اثبات وقوع بیع با دادخواست اثبات مالکیت متفاوت است. دعوای اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و نشده اقامه می شود. در مقابل دادخواست اثبات مالکیت در مورد املاک در صورتی قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.

وکیل دعاوی املاک می گوید اثبات وقوع بیع در مورد املاک معمولاً وقتی مطرح می شود که سند مکتوبی همچون مبایعه نامه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند در دست نیست اما دعوای اثبات مالکیت چه بسا به استناد مبایعه نامه مطرح می شود.

دادخواست اثبات و تایید وقوع بیع زمانی تقدیم می شود که ملکی خریداری می شود و مبایعه نامه مکتوبی در بین نباشد و خواهان قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه وقوع بیع را ثابت نماید.

وکیل املاک هم چنین خاطر نشان می سازد، هر یک از طرفین عقد بیع که بخواهد بیع را به اثبات برساند اعم از خریدار و یا فروشنده می تواند علیه طرف مقابل طرح دعوا نماید اگر فروشنده مالک رسمی ملک نباشد ، خریدار برای طرح دعوای اثبات وقوع بیع علاوه بر فروشنده مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد.

دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع اگر ادله و مستندات را کافی دانست حکم به تایید وقوع بیع صادر می کند. و دعوای اثبات وقوع بیع در دادگاهی اقامه می شود که ملک در حوزه قضائی آن واقع شده است.

بیع از زمان ایجاب و قبول و قبل از طرح دعوا منعقد شده است . بنابراین دادگاه فقط بیع را تایید می کند. دادنامه تایید بیع جنبه اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوا اجرائیه صادر نمی شود.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست