صدور اجراییه چک

برای صدور اجراییه چک چنانچه صادر کننده چک به تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه چک عمل ننماید، دارنده چک می‌تواند هم از طریق ادارات ثبت هم ازطریق دادگاه اقدام…
ادامه مطلب

تامین خواسته چک

تامین خواسته چک ، یک نوع اقدام اختیاطی است که قانونگذار برای حفظ کردن موضوع دعوای خواهان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان در …
ادامه مطلب

صدور چک بلامحل

دعاوی اسناد تجاری مطالبه وجه چک مطالبه وجه سفته وصول چک برگشتی خسارت تاخیر تادیه چک خسارت تاخیر تادیه سفته صدور اجراییه چک تامین خواسته چک استرداد لاشه چک استرداد لاشه سفته دعاوی اسناد در…
ادامه مطلب

خسارت تاخیر تادیه چک

خسارت تاخیر تادیه چک به معنی جبران خسارت وارده بر طلبکار در صورت کوتاهی بدهکار از پرداخت به موقع طلب (الزاما وجه نقد و از نوع وجه …
ادامه مطلب
فهرست