دعاوی علیه مالک

دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک

دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

دعوای الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مورد مشارکت

دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک

در قرارداد مشارکت در ساخت ، مالک می بایست بدهی هایی که قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت در رابطه با ملک موضوع قراردادوجود داشته پرداخت نماید.

بدهی های ملک شامل مالیات های متعلق به ملک ، بدهی های مربوط به مصرف گاز،برق،آب و تلفن ، هزینه انشعاب فاضلاب،عوارض و بدهی های شهرداری می باشد.

در صورتی که مالک نسبت به پرداخت بدهی ها اقدام ننماید سازنده می تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک اقدام نماید. دعوی الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک دعوای مالی بوده و طبق دعاوی مالی می بایست هزینه دادرسی پرداخت گردد. دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل انعقاد قرارداد ، محل اقامت خوانده و یا محل اجرای تعهد می باشد. پس از ارائه دادخواست و صدور رای و قطعی شدن آن ، سازنده می تواند تقاضای صدور اجرائیه نموده در صورت عدم پرداخت از سوی مالک ، اموال مالک را توقیف و به فروش رساند و یا اینکه جلب وی را بخواهد.

دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

در قرارداد های مشارکت در ساخت مالک علاوه بر دادن وکالت به سازنده جهت انجام امور اداری در شهرداری و ادارات ثبت و ادارات مالیات می بایست اصل سند مالکیت را نیز تحویل سازنده دهد. چرا که جهت پیگیری امور اداری نیاز به اصل سند مالکیت می باشد و در صورتی که این مدارک نزد سازنده باشد دیگر نیازی به حضور مالک نمی باشد.

به همین دلیل در قرارداد مشارکت در ساخت می بایست پیش بینی شود که مالک باید سند رسمی ملک را به سازنده یا شخص دیگری تحویل دهد و آن را به امانت بگذارد.

نحوه طرح دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

در صورتی که مالک به تعهد خود عمل نکند سازنده می تواند وی را به تحویل سند الزام نماید و الزام وی را از دادگاه بخواهد. البته بهتر این است که ابتدا طی اظهارنامه رسمی به مالک اظهار نماید که به تعهد خود عمل نماید در صورتی که پس از ارسال اظهارنامه مالک حاضر به ایفاء تعهد نشود سازنده می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به طرح دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت نماید. دعوای الزام به ارائه اصل سند مالکیت در دادگاه محل اقامت خوانده ، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد مطرح می شود.

حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از طرف سازنده در صورت عدم اجرای حکم توسط مالک

در صورتی که پس از طرح دعوا و صدور رای مالک حاضر به ارائه سند مالکیت نشود سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نماید . در این صورت سازنده حق فسخ خواهد داشت و دیگر نیازی به طرح دعوا نیست و سازنده با ارسال اظهارنامه می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را به مالک اعلام نماید.

دعوای الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مورد مشارکت

تجمیع املاک بدین معناست که دو ملکی که در مجاورت هم بوده و در حال حاضر به صورت یک بنا در آمده باشد می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پلاک های ثبتی را به هم پیوسته و یک پارچه کرد.

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد مشارکت در ساخت

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد مشارکت در ساخت نیز کاربرد دارد. ممکن است زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دو پلاک ثبتی فراهم آمده باشد در این صورت برای اخذ سند مالکیت جدید برای واحد های احداثی ، باید پلاک های ثبتی تجمیع شوند. پس از آن که بنای موضوع مشارکت در ساخت تکمیل شد ، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان کنونی ، تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود.

نحوه طرح دعوای الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مورد مشارکت

چنانچه مالک از این کار سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار از وی وکالت نداشته باشد یکی از راه های پیش روی سازنده ، الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مشارکت از مراجع قضایی است.

خواهان دعوا سازنده یا شخصی است که در تفکیک واحد های ساخته شده ذی نفع است  خوانده نیز مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی خودداری می کند و با این کار ، روند اخذ سند مالکیت جدید برای واحد ها با مشکل مواجه می شود.

دعوای الزام مالک به تجمیع املاک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود.

پس از صدور رای و قطعی شدن آن می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود و در صورتی که مالک مبادرت به تجمیع نکند این کار با مجوز دادگاه توسط اداره ثبت انجام خواهد شد.

دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و اخذ پروانه تخریب و نوسازی ، مالک می بایست ملک را تخلیه و تحویل سازنده دهد تا بتواند عملیات تخریب و ساخت بنای جدید را انجام دهد در صورتی که مالک از تخلیه و تحویل ملک به سازنده ممانعت نماید سازنده می تواند دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک را در مراجع قضایی مطرح نماید.

در دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک، خواهان سازنده و خوانده مالک ملک می باشد. دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد و پس از صدور رای و قطعی شدن آن می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود. در صورتی که مالک از تحویل و تخلیه ملک امتناع نماید اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه نسبت به تخلیه و تحویل ملک به سازنده اقدام می نماید. در صورتی که تخلیه و تحویل ملک ممکن نباشد،سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را  فسخ نماید.

به توصیه وکیل دعاوی مشارکت در ساخت بهتر است که تعهد تحویل ملک به سازنده صریحاً در قرارداد آمده باشد در غیر این صورت نیز تحویل ملک به سازنده امکان پذیر خواهد بود ولی در صورت درج در قرارداد ، رسیدن به نتیجه دلخواه تسریع پیدا خواهد کرد.

در صورتی که برای تحویل ندادن ملک ، امکان فسخ پیش بینی شده باشد بدون طرح دعوای الزام  تحویل ، امکان فسخ و انحلال قرارداد خواهد بود البته می بایست ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی به مالک اخطار داده شود تا ظرف مهلت مناسبی نسبت به تحویل و تخلیه ملک اقدام نماید. پس از آن نسبت به اعلام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام شود.

دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

درقراردادهای مشارکت در ساخت معمول و مرسوم می باشد که مالک جهت انجام امور اداری از قبیل اخذ پروانه تخریب و نوسازی پیگیری امور ثبتی ،اخذ پایان کار و … به سازنده به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی وکالت می دهد و این به جهت تسریع در روند کار می باشد. حال ممکن است در قراداد مشارکت در ساخت این تعهد  قید شده باشد و جزء تعهدات مالک شمرده شود و در بعضی مواقع این مورد قید نشده ولی با توجه به اینکه در عرف چنین امری مرسوم و رایج است می توان به استناد ماده 225 قانون مدنی می توان به منزله تصریح در قرارداد دانست.

ممکن است مالک پس از امضای قرارداد مشارکت در ساخت از ایفای تعهد خود امتناع نماید و نسبت به دادن وکالت به سازنده اقدام ننماید باتوجه به اینکه در صورت ندادن وکالت کاری باعث تاخیر در اجرای قرارداد و ورود خسارت و ضرر می شود سازنده می  تواند الزام وی را از طریق مراجع قضایی درخواست نماید.

نحوه طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی و وکالت کاری به طرفیت مالک زمین مطرح می شود و دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد. پس از ارائه دادخواست و تعیین شعبه و وقت رسیدگی ،رای مبنی بر الزام مالک به تنظیم سند رسمی و وکالت کاری صادر می گردد. پس از قطعی شدن رای سازنده می تواند تقاضای  صدور اجرائیه نموده و در صورتی که مالک حاضر به تنظیم وکالت نشود نماینده دادگاه در دفتر خانه حضور پیدا کرده و وکالت مورد نظر را امضا می نماید. طبق توصیه وکیل دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت بهتر است این تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت درج گردد چرا که در صورت عدم درج چنین تعهدی اثبات آن در مراجع قضایی بسیار مشکل می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی علیه مالک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی علیه مالک هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی می باشند

فهرست