خسارت تاخیر تادیه سفته

مطالبه وجه چک مطالبه وجه سفته وصول چک برگشتی خسارت تاخیر تادیه چک خسارت تاخیر تادیه سفته صدور اجراییه چک تامین خواسته چک استرداد لاشه چک استرداد لاشه سفته دعاوی اسناد در وجه حامل خسارت…
ادامه مطلب

مطالبه وجه سفته

برای مطالبه وجه سفته به دو طریق می توان اقدام کرد. از طریق اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت اسناد و یا از طریق مراجع قضایی.
ادامه مطلب
فهرست