دعوای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت دومین شیوه ی مطالبه مهریه از سوی زوجه در صورت رسمی بودن عقدنامه است.
به این ترتیب زوجه می تواند با مراجعه به دفتر خانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است تقاضای صدور مهریه خود را نماید و دفتر خانه مراتب را به زوج ابلاغ می نماید و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد زوجه می تواند تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه بنماید.
بنابراین چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی گردد که جزء مستثنیات دین نباشد مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف میگردد و چنانچه زوج فاقد مال بوده و کارمند یکی از ادارات دولتی یا موسسات عمومی و شرکتهای خصوصی باشد به تقاضای زوجه 3/1 حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به نامبرده پرداخت می گردد.
لازم به ذکر است که زوجه در این روش باید هزینه ی اجرایی که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت نماید که بعداً این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.
درصورتی که شوهر درخواست صدور حکم اعسار نماید و تقاضای قسط بندی مهریه را نماید این درخواست باید توسط دادگاه مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست